• RSS
  • Wersja tekstowa
16.05.2023

Kontrole i działania prewencyjne PIP w budownictwie

16 maja 2023 r. na Zamku Książ odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Tematem obrad były m.in. „Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego” oraz „Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych”.

 

Referaty i materiały Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowali: Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko i zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.

Katarzyna Łażewska-Hrycko na posiedzeniu ROP
 

– Kontrole prac budowlanych przeprowadzane przez inspektorów pracy potwierdzają utrzymujący się wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a największe i skutkujące najczęściej wypadkami przy pracy nieprawidłowości dotyczą bezpiecznej organizacji pracy na wysokości – podkreśliła szefowa PIP.

W ocenie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko stan bezpieczeństwa pracy w budownictwie jest od lat niezadowalający, pomimo znaczącego postępu w technice i dostępności rozwiązań ułatwiających wykonywanie robót budowlanych. Przyczyną większości problemów związanych z bezpieczeństwem jest prowadzenie prac bez nadzoru osób odpowiedzialnych oraz zła, niebezpieczna organizacja pracy na placu budowy.

– Sięgając po sprawdzone rozwiązania  kontrolne i pozakontrolne chcemy budować wysoką kulturę pracy w sektorze budowlanym – zadeklarowała Główny Inspektor Pracy.

Podstawowym założeniem strategii Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 roku było przeprowadzenie kontroli na 1000 placach budów w ramach pierwszych dwóch grup określonych w strategii. Założenie to zostało zrealizowane.

  • Wytypowano i objęto stałym nadzorem 102 place budów, na których realizowane są inwestycje o szczególnym znaczeniu ze względu na ich wielkość, technologię wykonania lub specyfikę prac. Nadzór nad tymi inwestycjami będzie kontynuowany w ciągu następnych 2 lat.
  • Skontrolowano 1004 place budów w ramach pozostałych działań kontrolnych prowadzonych w ciągu całego roku.
  • Skontrolowano 1895 małych placów budów podczas akcji kontrolnych przeprowadzonych w czerwcu i we wrześniu.

Kontrole koncentrowały się na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych, w szczególności w obszarach dotyczących prac identyfikowanych od lat jako charakteryzujące się występowaniem największej liczby nieprawidłowości, w tym skutkujących bezpośrednimi zagrożeniami zdrowia i życia pracujących.

W celu poprawy bezpieczeństwa na placach budów Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi również wiele działań prewencyjno-promocyjnych. W 2022 roku rozpoczęła realizację 3-letniej „Strategii kontroli i prewencji dla sektora budowlanego”. Częścią tej strategii jest kampania „Budowa. STOP wypadkom!”. Dzięki niej Państwowa Inspekcja Pracy chce dotrzeć do wszystkich, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo pracy na placach budów, przede wszystkim do pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli służby bhp. W związku z kampanią zaplanowano szereg działań o charakterze prewencyjnym, informacyjnym i edukacyjnym, m.in. szkolenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, organizację konferencji i seminariów dla branży budowlanej, przygotowanie oraz dystrybucję materiałów do samokształcenia.

Główne cele 3-letniej kampanii

  • zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp;
  • popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach);
  • upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane;
  • promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Analiza wyników kontroli i przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje, że kontrole warunków pracy na budowach oraz podejmowane działania prewencyjne nie są w stanie samodzielnie znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Posiedzenie ROP na Zamku Książ
– Konieczne jest także aktywne włączenie się inwestorów oraz zmiana podejścia samych pracodawców do odpowiedzialności za zdrowie i życie podległych osób. Drogą do trwałej poprawy warunków pracy w miejscach wykonywanych robót budowlanych jest również zaangażowanie pracowników w tworzenie środowiska pracy zgodnego z przyjętymi standardami – wskazał Jarosław Leśniewski.