• RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2023

Bezpiecznie i nowocześnie

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie. Ograniczanie zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych” to hasło konferencji, która odbyła się 17 maja 2023 r. w Zielonej Górze z udziałem zastępcy Głównego Inspektora Pracy Małgorzaty Dziemińskiej.

 

Organizatorami wydarzenia byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lubuska Izba Budownictwa, Lubuskie Forum Wodociągowe i Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Partnerami wspierającymi byli: Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. i Miejska w Zielonej Górze, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Zielonej Górze. Patronat medialny zapewnili TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Zachód i „Gazeta Lubuska”.

Konferencja składała się z części teoretycznej, którą stanowiły wystąpienia prelegentów w sali Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz praktycznej, tj. pokazu ewakuacji poszkodowanego z przestrzeni zagrożonej.

Małgorzata Dziemińska odczytała list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, skierowany do uczestników i organizatorów wydarzenia, w którym szefowa inspekcji podkreślała, że budownictwo jest obszarem szczególnego zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy z uwagi na wysoki poziom wypadkowości: „Nasza praktyka pokazuje, jak dużo wypadków i nieprawidłowości stwierdzanych jest w obszarze wykonywania prac budowlanych. Lekceważenie zagrożeń i przepisów prawa, tolerowanie przez nadzór techniczny zachowań zwiększających ryzyko wypadku, brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych oraz niewyposażanie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej prowadzą do wielu dramatów”. Główny Inspektor Pracy zaznaczyła również, że kształtowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, konieczność zabezpieczania pracowników oraz stworzenie wysokiej kultury pracy są kluczowe dla zmniejszenia nie tylko skali nieprawidłowości w obszarze bhp, ale przede wszystkim liczby wypadków przy pracy.

Wraz z zastępcą Głównego Inspektora Pracy Małgorzatą Dziemińską otwarcia konferencji dokonała prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wyrazy uznania i gratulacje z okazji konferencji przekazał również wojewoda lubuski Władysław Dajczak, list od wojewody odczytał okręgowy inspektor pracy Jerzy Łaboński.

wwwzielonagora3

W trakcie spotkania Małgorzata Dziemińska wręczyła „Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy” Janowi Kotowskiemu, byłemu prezesowi, a obecnie wiceprezesowi Oddziału Lubuskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze.

wwwzielonagora2
W uznaniu zasług dla rozwoju Regionu Lubuskiego Sejmik Województwa Lubuskiego nadał „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Janowi Kotowskiemu i Jerzemu Łabońskiemu. Odznaczenia wręczył Wacław Maciuszonek, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Część teoretyczną stanowił cykl wykładów, między innymi na temat dobrych praktyk zapobiegania wypadkom przy pracy w oczyszczalniach ścieków – swoimi spostrzeżeniami podzielili się dr inż. Dariusz Królik, p.o. nadinspektor pracy OIP w Zielonej Górze i Robert Rogiński, st. inspektor pracy – specjalista w OIP w Białymstoku. Zasady doboru i bezpiecznego stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi omówiła dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB.

wwwzielonagora1
Część praktyczną zorganizowano w hali laboratorium Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zielonej Górze zaprezentowali – na platformie specjalnie skonstruowanej na potrzeby konferencji – działania ratownicze z wykorzystaniem technik linowych. Zademonstrowano sposoby ewakuacji osób z dużych wysokości oraz techniki ratowania poszkodowanych uwięzionych w wykopach lub studniach. Procedurę prowadzenia akcji ratowniczej omówił dowódca jednostki st. kpt. Łukasz Januszewicz.

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników stacjonarnie i online, spotkała się też z zainteresowaniem ze strony mediów.

Barbara Babicz specjalista OIP Zielona Góra

 

fot. Robert Simonjetz, p.o. zastępca OIP w Zielonej Górze