• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Porozumienie w zakresie ochrony danych osobowych

Państwowa Inspekcja Pracy i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarły porozumienie o współpracy. Podpisali je 14 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie szefowie obu urzędów: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych.

img/12_096_01.jpg

Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO dla poprawy skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy.

PIP zobowiązuje się w nim do zawiadamiania GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. GIODO z kolei ma informować PIP o wynikach postępowania w sprawie wskazanych nieprawidłowości. Ponadto będzie zawiadamiać inspekcję pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy.

Zgodnie z porozumieniem, strony będą wymieniać doświadczenia w zakresie spraw objętych współdziałaniem, zamierzają podejmować działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników obu urzędów, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń i wymianę wykładowców, zapewniać pracownikom, w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości, udział w organizowanych przez siebie kursach i szkoleniach.

Generalny inspektor ochrony danych osobowych będzie udzielać opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez organy PIP.

Podpisanie porozumienia nastąpiło w obecności zastępców głównego inspektora pracy Małgorzaty Kwiatkowskiej i Leszka Zająca oraz zastępcy generalnego inspektora ochrony danych osobowych Andrzeja Lewińskiego.