• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Działalność kontrolna państwa w opinii posłów

Przegląd systemu kontroli państwa pod względem jego skuteczności i funkcjonalności był tematem obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu 12 września br. w siedzibie parlamentu. Informacje na temat działalności instytucji kontrolnych zaprezentowali przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izb obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wybranych resortów.

img/12_057_01.jpg

 

Posłowie zapoznali się z podstawami prawnymi działalności kontrolnej w poszczególnych instytucjach i resortach, organizacją komórek realizujących czynności kontrolne, standardami i kryteriami podejmowanych przez nie działań. Ważne miejsce w referowanych zagadnieniach zajmowały osiągane rezultaty i efekty finansowe działalności kontrolnej, a także stan zatrudnienia i kwalifikacje kontrolerów.

W dyskusji zwrócono uwagę na niedostateczną obsadę kadrową instytucji kontrolnych. Mówiono o fluktuacji kadr w aspekcie znacznych kosztów szkoleń kadry kontrolerskiej i braku koordynacji kontroli między poszczególnymi podmiotami. Poruszono również problem skuteczności postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez instytucje kontrolne.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy stanowi ważny element nadzoru państwa nad przestrzeganiem przez pracodawców i inne podmioty przepisów prawa i realizacją podstawowych konstytucyjnych zasad Rzeczypospolitej Polskiej. Kompetentna kadra, stale podnosząca kwalifikacje zawodowe, odpowiednia struktura organizacyjna, zapewniająca szeroki dostęp interesantom oraz ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, pozwalają na wszechstronne wykorzystanie potencjału urzędu.

Zaakcentowała jednocześnie, że szeroki zakres uprawnień urzędu pozwala wprawdzie na egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty podlegające kontroli, ale realizacja zmian prawnych postulowanych wielokrotnie przez Państwową Inspekcję Pracy przyczyniłaby się do wzrostu efektywności prowadzonej działalności kontrolno-nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i dyrektorzy departamentów Głównego inspektoratu Pracy: Prawnego – Halina Tulwin oraz Nadzoru i Kontroli Leszek Zając. Obradom przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak.