• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

O współpracy z prokuraturą na forum komisji sejmowej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 11 września br. w siedzibie parlamentu, przyjęła informację głównego inspektora pracy o skuteczności postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez Państwową Inspekcję Pracy w 2011 r. Wynika z niej, że składane przez inspektorów pracy do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw są stosunkowo często umarzane bądź prokuratura odmawia wszczęcia postępowań.

img/12_056_01.jpg

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz poinformowała, że w roku ubiegłym PIP skierowała do prokuratury 1087 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Blisko połowa spośród nich dotyczyła udaremniania lub utrudniania inspektorom pracy wykonania czynności służbowych. Duża grupa zawiadomień związana była ze złośliwym lub uporczywym naruszaniem praw pracowników wynikających ze stosunku pracy.

W ok. 17 proc. zgłoszonych zawiadomień odmówiono wszczęcia postępowania, zaś 34 proc. postępowań zostało umorzonych. Najczęstszą podstawą umorzenia postępowania albo odmowy jego wszczęcia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego bądź ma znikomą szkodliwość społeczną.

Inspektorzy pracy aktywnie korzystali z przysługującego im od 8 sierpnia 2011 r. nowego uprawnienia i złożyli 158 wniosków o uzasadnienie postanowień o umorzeniu postępowania, bądź odmowie wszczęcia postępowania.

Jako jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy Iwona Hickiewicz wymieniła problemy związane z oceną czynów wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 225 § 2 (udaremnianie lub utrudnianie inspektorom pracy wykonywania czynności służbowych) i art. 218 § 1 (złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników) Kodeksu karnego. W dalszym ciągu istnieją bowiem poważne różnice interpretacyjne pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a prokuraturą co do zakresu pojęciowego „utrudniania” czy „udaremnienia” czynności kontrolnych oraz „złośliwości” oraz „uporczywości” przy naruszaniu praw pracowników. Wskazane byłoby więc jednoznaczne uregulowanie i wyeliminowanie tych wątpliwości na drodze legislacyjnej.

img/12_056_02.jpg

Szefowa inspekcji pracy podkreśliła jednocześnie, że celem poprawienia skuteczności w dziedzinie zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową Państwowa Inspekcja Pracy konsekwentnie rozwija współpracę z organami prokuratury. W tym kontekście wskazała na znaczący wzrost działań nadzorczych prokuratur apelacyjnych i okręgowych w sprawach zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składanych przez inspektorów pracy.

Na tym samym posiedzeniu Komisja uchwaliła dwa dezyderaty, wynikające z wniosków Państwowej Inspekcji Pracy przedstawionych posłom podczas poprzednich obrad 29 sierpnia br. W pierwszym, skierowanym do ministra pracy i polityki społecznej, posłowie zwracają uwagę, że ograniczenie nieprawidłowości dotyczących praw pracowników tymczasowych wymaga rozszerzenia katalogu sankcji z tytułu naruszenia przepisów ustawy z lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ponadto stwierdzają, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powinny zobowiązywać agencje zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, do których kierowane są osoby korzystające z usług agencji, a także rejestru osób kierowanych do pracy za granicą. W drugim, adresowanym do ministrów rolnictwa i rozwoju wsi oraz gospodarki, posłowie postulują znowelizowanie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wydanie przez ministra gospodarki rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji instalacji ziębniczych.

Komisja przyjęła również opinię do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnioskowanych przez inspekcję pracy zmian legislacyjnych w Kodeksie pracy, mających na celu wyeliminowanie rozbieżności w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy określających zasady wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak, uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.