• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Warunki pracy w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia br. w siedzibie Sejmu omawiała stan warunków pracy w górnictwie. Doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w tej sekcji gospodarki przedstawiła Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach. W obradach uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Grzegorzem Łyjakiem oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszkiem Zającem.

img/12_051_02.jpg

Jak stwierdziła Beata Marynowska, w latach 2010 - 2011 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w 20 kopalniach węgla kamiennego, zatrudniających łącznie 73920 pracowników.

W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy najpoważniejszym problemem były naruszenia przepisów o czasie pracy, które ujawniano w prawie każdej kopalni. W dziewięciu na dziesięć kontrolowanych w roku 2010 kopalniach pracodawcy nie zapewniali dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W ośmiu nie zapewniano pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. W co drugiej kopalni nie przestrzegano przepisów w zakresie skróconego czasu pracy, zatrudniano pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym oraz zatrudniano pracowników w godzinach nadliczbowych na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
Najczęstszymi nieprawidłowościami w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy były natomiast: niewłaściwy stan techniczny eksploatowanych maszyn i urządzeń, a także dróg transportowych i przejść, prowadzenie procesów pracy niezgodnie z założeniem, nieprawidłowa eksploatacja instalacji energetycznych.


Efekty kontroli, to: 373 decyzje oraz 206 wniosków dotyczących uregulowania uchybień z zakresu prawnej ochrony pracy. W 32 przypadkach wobec winnych stwierdzonych naruszeń przepisów bhp zastosowano mandaty karne.
W minionych dwóch latach inspektorzy pracy zbadali 69 wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, które miały miejsce w kopalniach. Większość z nich spowodowana została przyczynami ludzkimi, w tym przechodzeniem, przejeżdżaniem lub przebywaniem w miejscach niedozwolonych, lekceważeniem zagrożeń i niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności.
Wśród zjawisk mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy inspektorzy pracy wskazują na brak lub niewłaściwy nadzór nad pracownikami, rutynowe prowadzenie procesów technologicznych, lekceważenie zagrożeń. Szczególnie niepokojące są, pomimo tragicznych doświadczeń, zaniedbania w dokonywaniu bieżących kontroli urządzeń elektrycznych zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem metanu.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa poinformował, że od 2010 r. występuje tendencja spadkowa liczby wypadków w górnictwie, niemniej w kopalniach węgla kamiennego poziom zagrożenia metanowego wzrósł w ostatnich latach o połowę. W roku ubiegłym w wyniku przeprowadzonych kontroli służby przedsiębiorców oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wstrzymały w 7482 przypadkach ruch urządzeń i prowadzenie robót górniczych w warunkach niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska.