Połączone komisje przyjęły sprawozdanie

Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 26 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. Przedstawiła je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Wcześniej, dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy.

img/12_047_01.jpg

Stanowisko w sprawie sprawozdania, przyjęte przez radę 10 lipca na posiedzeniu plenarnym, omówiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Zaprezentowała zalecenia i wnioski dotyczące usprawnienia procesu eliminowania nieprawidłowości w stosunkach pracy. Podkreśliła, że wymierne efekty ubiegłorocznych działań inspektorów pracy, takie jak: zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników czy wyegzekwowanie 78 mln zaległych należności z tytułu wynagrodzenia za pracę pozwalają dobrze ocenić skuteczność Państwowej Inspekcji Pracy.

W wygłoszonym koreferacie poseł Jarosław Pięta, omawiając różne sfery aktywności inspekcji pracy i podkreślając stojącą za osiąganymi efektami mozolną pracę urzędu, zwrócił uwagę na działalność promocyjną PIP. Stwierdził, że przynosi ona szczególne efekty, nieprzekładające się wprost na wymiar finansowy, niemniej poszerzające wiedzę na temat eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia. Poseł wysoko ocenił zwłaszcza kampanię poświęconą bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Powiedział, że inspekcja pracy wykonała swoje zadania w roku sprawozdawczym - jak to określił – ponad normę i rekomendował połączonym komisjom przyjęcie sprawozdania.

W dyskusji mówiono m.in. o utrudnieniach w działalności kontrolnej PIP związanych z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Posłowie podkreślali, że ustawowy obowiązek zawiadamiania podmiotu gospodarczego o zamiarze przeprowadzenia kontroli z siedmiodniowym wyprzedzeniem znacznie ogranicza możliwość ujawnienia i wyeliminowania nieprawidłowości, przez co czyni kontrolę bezprzedmiotową. Opowiadali się za zmianą tego zapisu.

Poruszano problem niewypłacania przez pracodawców wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Wskazywano na dużą liczbę stwierdzanych w tym zakresie nieprawidłowości i – trudne do zrozumienia - działania prokuratury, często umarzającej postępowania w sprawie niewypłacania wynagrodzeń.

Posłowie zwracali uwagę, że Państwowa Inspekcja Pracy jest ciągle jedyną instytucją w naszym kraju, do której pracownik może się zwrócić w swojej obronie. Posłanka Zofia Popiołek podkreśliła duży prestiż i autorytet, jakim cieszy się inspekcja pracy wśród zwykłych ludzi. Bardzo ważne, zdaniem posłanki, by tych wartości nie utracić.

Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności PIP w 2011 r. ma teraz trafić pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą połączonych komisji będzie poseł Jarosław Pięta.

W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.
Obradom przewodniczył poseł Sławomir Piechota.

img/12_047_02.jpg