• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Spotkanie placówek szkoleniowych w dziedzinie prawa pracy


W Tunisie 9 i 10 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej sieci instytutów szkolących w dziedzinie prawa pracy (RIIFT), której członkiem od 2002 r. jest Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było tematyce promocji zasad równouprawnienia w pracy i sprawiedliwości społecznej. Polska reprezentowana była przez dyrektora wrocławskiego ośrodka Janusza Krasonia i zastępcę dyrektora Grażynę Panek.

img/12_044_01.jpg

Uczestnicy obrad zaprezentowali osiągnięcia i doświadczenia związane z eliminacją dyskryminacji w stosunkach pracy w swoich krajach oraz podzielili się wiedzą o problemach, z jakimi w tym zakresie się borykają. W debacie odniesiono się także do roli Międzynarodowej Organizacji Pracy w promowaniu równouprawnienia w pracy i sprawiedliwości społecznej. Prezentacja OSPIP wzbudziła duże zainteresowanie, zwłaszcza w zakresie osiągnięć polskiej inspekcji w realizacji programów prewencyjnych.

Dokonując podsumowania dziesięciu lat aktywności sieci, stwierdzono zasadność jej funkcjonowania, wskazano potrzebę poszerzenia tematyki dyskutowanych problemów oraz pogłębiania współpracy bilateralnej między poszczególnymi krajami członkowskimi.

Do sieci należy obecnie 13 instytucji szkoleniowych z krajów europejskich i afrykańskich, które przy wsparciu Międzynarodowego Biura Pracy realizują podstawowe cele RIIFT-u, jakimi są: poprawa jakości usług szkoleniowych, wymiana i konsolidacja doświadczeń, tworzenie nowych wartości i strategii działalności edukacyjnej na rzecz inspektorów pracy i partnerów społecznych.