• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2011 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 130 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 78 mln zł zaległych należności dla 76 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 12 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.

img/12_038_02.jpg

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 roku przedstawiła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. Podkreśliła, że zadania przewidziane w programie zostały w pełni zrealizowane.
Inspektorzy pracy przeprowadzili 90,6 tys. kontroli u ponad 68 tys. pracodawców i innych podmiotów, zatrudniających łącznie blisko 4 mln osób.

Do najczęściej ujawnianych naruszeń przepisów prawa należało nieprzestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia za pracę, a co czwarty się z tym spóźniał. Powszechnie naruszano również przepisy o czasie pracy. Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy dotyczyło prawie połowy skontrolowanych podmiotów. Dwa razy częściej niż w roku poprzednim stwierdzali inspektorzy pracy uchybienia polegające na dwukrotnym zatrudnianiu pracowników w tej samej dobie.

Na tym samym poziomie co w roku 2010 pozostał natomiast odsetek podmiotów, w których inspektorzy ujawnili nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową. Wzrosła jednak skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę. Coraz częściej inspektorzy stwierdzali przypadki nielegalnego zatrudniania dobrze wykształconych młodych ludzi, zwłaszcza absolwentów wyższych uczelni.
Nastąpiła zauważalna poprawa przestrzegania przepisów o szkoleniach bhp i badaniach lekarskich, ocenie ryzyka zawodowego oraz dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań w zakładach objętych wzmożonym nadzorem inspekcji pracy. Pozytywne tendencje wystąpiły także w wypadkowości. O jedną czwartą spadła liczba ofiar wypadków śmiertelnych badanych przez PIP.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ponad 304 tys. decyzji. 7,7 tys. spośród nich nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac z powodu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, a 7,6 tys. - wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń. Na sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika inspektorzy nałożyli ponad 18 tys. mandatów karnych. Do prokuratury skierowali 1087 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Korzystając z nowych możliwości prawnych inspektorzy pracy po raz pierwszy złożyli do prokuratury 158 wniosków o uzasadnienie postanowień o umorzeniu albo odmowie wszczęcia postępowania oraz wydali w trakcie kontroli 2,8 tys. ustnych poleceń usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Działalność kontrolno-nadzorczą inspekcji pracy wspierały liczne przedsięwzięcia prewencyjno-promocyjne urzędu. Ich adresatami stało się w roku sprawozdawczym 156 tys. różnorodnych podmiotów.

Państwowa Inspekcja Pracy rozwijała także aktywność na forum międzynarodowym. Po raz pierwszy od przystąpienia Polski do struktur unijnych była gospodarzem 61 Spotkania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). W czasie okolicznościowej konferencji w Warszawie zaprezentowany został „Europejski kodeks dobrych praktyk w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy”, który stanowił zwieńczenie ambitnego projektu zrealizowanego przez PIP we współpracy z inspekcjami pracy UE.

W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie Rady Ochrony Pracy kierowali do głównego inspektora pracy liczne pytania, dzielili się swoimi uwagami i sugestiami. Znajdą one wyraz w stanowisku Rady, którego przygotowanie powierzono Zespołowi ds. Prawno-Organizacyjnych.

img/12_038_01.jpg

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy: Iwona Hickiewicz, Małgorzata Kwiatkowska, Grzegorz Łyjak oraz dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin i dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki i GIP Lidia Szmit.