Główny inspektor pracy o współpracy ze związkowcami

„Na półmetku” - to hasło konferencji zorganizowanej 29 maja br. w Warszawie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W jej części, poświęconej zagadnieniom społecznego nadzoru nad warunkami pracy, udział wzięła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. Przewodniczący ogólnopolskich struktur związkowych zrzeszonych w OPZZ przedstawili doświadczenia ze współpracy z PIP na tle problemów pracowników przemysłu lekkiego, branży kolejowej oraz zatrudnionych przy produkcji wyrobów szklanych.

img/12_035_01.jpg

Anna Tomczyk podkreśliła znaczenie dobrej współpracy ze związkami zawodowymi, wskazała na problemy w realizacji zadań urzędu wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także na nieprecyzyjne przepisy prawa pracy, które dopuszczają różne interpretacje.

- Bardzo sobie cenimy współpracę ze związkami zawodowymi na terenie zakładu pracy podczas kontroli. Mamy świadomość, że właśnie od związkowców pochodzi najpełniejsza wiedza o stanie warunków pracy w zakładzie – powiedziała główna inspektor pracy.

Zaakcentowała, że społeczni inspektorzy pracy dostrzegają najszybciej zagrożenia w środowisku pracy i w związku z tym są ogromnym wsparciem dla Państwowej Inspekcji Pracy.
Konferencja zakończyła się sformułowaniem wniosków dotyczących zmian w przepisach. Mają one zostać przedstawione przez przedstawiciela OPZZ na forum Rady Ochrony Pracy.