Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Szkolenia w zakresie bhp ciągle poniżej oczekiwań

Edukacja i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy były tematem obrad Rady Ochrony Pracy 27 marca br. w siedzibie Sejmu. Doświadczenia kontrolne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawiła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczył także zastępca głównego inspektora pracy Grzegorz Łyjak.

img/12_014_1.jpg

Anna Tomczyk poinformowała, że PIP od 2006 r. prowadzi tematyczne kontrole przestrzegania przepisów regulujących problematykę szkoleń w dziedzinie bhp. W 2011 r. było ich prawie 5,5 tys. u pracodawców reprezentujących różne branże i zatrudniających łącznie ok. 222 tys. pracowników.

U blisko jednej piątej kontrolowanych pracodawców nie zapewniono instruktażu ogólnego co najmniej jednemu z pracowników. Brak zapewnienia instruktażu stanowiskowego pracownikom przed ich dopuszczeniem do pracy stwierdzono w 22 proc. kontrolowanych podmiotów. 16 proc. pracowników nie odbyło w wymaganym terminie szkolenia okresowego. Prawie co czwarty kontrolowany pracodawca nie miał wymaganego szkolenia okresowego albo było ono nieaktualne.

Na podstawie analizy przyczyn wypadków przy pracy można wysnuć wniosek, że jakość szkoleń jest niska. Wśród przyczyn wypadków dominują: nieprawidłowe zachowanie się pracownika, brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym, nieużywanie sprzętu ochronnego. Ich źródło tkwi m.in. w nieznajomości przepisów i zasad bhp oraz w braku umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, a więc nie osiągnięto celów szkolenia.

Poprawia się natomiast stan przestrzegania przepisów w zakresie programów szkoleń. W porównaniu z 2006 r. o połowę zmalał w 2011 r. odsetek pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie posiadania programów szkolenia czy niedostosowania takich programów do rodzajów i warunków wykonywanej pracy.

Jak podkreśliła Anna Tomczyk, w związku z brakiem w systemie nauki szkolnej odrębnego przedmiotu służącego edukacji w dziedzinie bhp od 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym realizuje program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym jego celem jest promowanie idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest w oparciu o opracowany przez CIOP-PIB podręcznik i multimedialny materiał edukacyjny, a także wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, które nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć.

Od roku szkolnego 2009/2010 inspekcja pracy w szczególny sposób stara się zainteresować udziałem w programie szkoły budowlane. Od roku akademickiego 2010/2011 jest on również realizowany na wyższych uczelniach.

W latach 2006-2011 w zajęciach poświęconych problematyce ochrony pracy, organizowanych w ramach programu, wzięło udział ponad 180 tysięcy uczniów szkół ponadgimazlajnych.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy o odwołanie Janusza Podsiedlika ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.