• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Pozytywna ocena realizacji zadań rządowego programu

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 22 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Uczestniczyli w nim: Anna Tomczyk, główny inspektor pracy oraz Leszek Zając – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

img/12_012_1.jpg

W trakcie spotkania zaprezentowany został raport z realizacji zadań II etapu programu w 2011 r., którego celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania. Zrealizowane w ramach programu działania mają przyczynić się do istotnego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nim wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Dla Państwowej Inspekcji Pracy, ze względu na bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy, szczególne znaczenie mają zadania dotyczące ustalenia normatywów w zakresie bhp, rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy a także rozwoju systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bhp.

P przedstawionym raporcie omówiono realizację zadań zarówno z zakresu służb państwowych, jak i dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych. Zespół Koordynacyjny, w którego skład został powołany dyrektor Leszek Zając, pozytywnie ocenił realizację i uzyskane w 2011 r. wyniki zadań programu wieloletniego.

 

img/12_012_2.jpg