Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Narada kadry nadzorującej działalność prewencyjną

Pod przewodnictwem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy ds. prewencji, odbyła się 31 stycznia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy narada poświęcona omówieniu podstawowych aspektów działalności prewencyjnej i promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 r. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy okręgowych inspektorów pracy nadzorujący działalność prewencyjną oraz kierownictwo Departamentu Prewencji i Promocji GIP z  Krzysztofem Kowalikiem, dyrektorem Departamentu na czele.

img/12_004_1.jpg

Realizując zaplanowane na rok bieżący programy prewencyjne, inspektorzy i pracownicy merytoryczni inspekcji zamierzają dotrzeć do ponad 35 tysięcy firm, w szczególności małych i średnich pracodawców, którzy mają problemy z dostosowaniem swoich zakładów do wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W sumie różnorodnymi formami oddziaływania prewencyjnego PIP zostanie objętych ok. 200 tysięcy podmiotów.

- Naszym zamiarem jest osiągnięcie trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia skutkującej zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, co jest strategicznym celem PIP – stwierdziła Małgorzata Kwiatkowska. – By go osiągnąć, będziemy doskonalić i rozszerzać działalność prewencyjną. Każdy zastosowany środek zapobiegawczy przybliża bowiem, do eliminacji wypadków śmiertelnych i poprawy warunków pracy.

Prowadzone przez inspekcję działania pozakontrolne, takie jak programy prewencyjne, szkolenia czy poradnictwo prawne i techniczne służą zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz przestrzeganiu prawa pracy, stanowiąc przy tym wsparcie dla kontroli przeprowadzanych w zakładach o szczególnie wysokim ryzyku wypadkowym.

- Inspektorzy pracy w coraz szerszym zakresie będą prowadzić kontrole proaktywne ukierunkowane na likwidację zagrożeń poprzez oddziaływanie prewencyjne. Zapobieganie naruszeniom prawa wplata się w strategię postępowania każdej nowoczesnej inspekcji pracy – podkreślił Krzysztof Kowalik. – Oczekujemy, że działania pozakontrolne przyniosą konkretne efekty w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Niezmiernie istotne jest, by pracodawcy aktywniej angażowali się w przedsięwzięcia na rzecz eliminowania i ograniczania zagrożeń w środowisku pracy.

W sytuacji rażącego naruszenia przepisów bhp stwierdzonego w czasie dwóch kolejnych kontroli inspektorzy występują do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100%. W ostatnich trzech latach wystosowano 512 takich wniosków. Ponad połowa z nich dotyczyła przedsiębiorstw budowlanych, a blisko co piąty zakładów przetwórstwa przemysłowego. Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że we wszystkich wnioskowanych sprawach wydano decyzje o podwyższeniu pracodawcy-płatnikowi składki wypadkowej.

Jak poinformował Leszek Zając, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, podczas tegorocznych kontroli inspektorzy pracy sprawdzą czy dodatkowe obciążenie finansowe, wynikające z podwyższenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, przyniosło oczekiwany skutek w postaci poprawy warunków pracy i eliminacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

W spotkaniu uczestniczył również Jacek Okoń, kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej GIP, który zwrócił uwagę na praktyczne aspekty funkcjonowania art. 37a znowelizowanej ustawy o PIP. Zgodnie z tym przepisem, w uzasadnionych przypadkach, wobec pracodawcy rozpoczynającego działalność, a także jeżeli nie stwierdzono: 1. bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących pracę, 2. popełnienia wykroczenia z winy umyślnej, inspektor pracy może odstąpić od stosowania środków prawnych, o których mowa w art. 33, poprzestając na ustnym pouczeniu o sposobach zgodnego z wymogami prawa zorganizowania pracy i odebraniu od podmiotu kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchybień.

img/12_004_2.jpg