• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Spotkanie zespołu ds. regulaminu wynagradzania pracowników PIP

W Głównym Inspektoracie Pracy 31 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Oceny Funkcjonowania Regulaminu Wynagradzania Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu, któremu przewodniczyła Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy, udział wzięli: Roman Giedrojć, przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP oraz Tomasz Krzemienowski, przewodniczący KK Związku Zawodowego Pracowników PIP.

img/12_003_1.jpg

Tematem posiedzenia było omówienie propozycji zmian do „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy”, które zgłosili okręgowi inspektorzy pracy w Gdańsku i Szczecinie.

Ze względu na zgłoszony podczas dyskusji wniosek o rozszerzenie zakresu prac o zmiany dotyczące wyposażenia w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej pracowników Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu podjęcie decyzji o ostatecznym kształcie zmian odłożono do kolejnego posiedzenia zespołu.

W trakcie spotkania Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP, przedstawiła informację dotyczącą przebiegu prac w parlamencie nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 r. w zakresie zgłoszonej autopoprawki, w związku z ustawą z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z  realizacja ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, wielkość wynagrodzeń nie może przekroczyć w 2012 roku wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku albo wynikających z planów finansowych na rok 2011, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej. Dotyczy to m.in. urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez te organy.

Wspomniana już ustawa z 22 grudnia 2011 roku, zablokowała możliwość wzrostu funduszu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy, która w projekcie budżetu urzędu na 2012 rok zaplanowała wzrost tego funduszu.