• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Emerytury pomostowe pod lupą inspekcji

Analiza i ocena kontroli związanych z problematyką prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, unormowaną w ustawie o emeryturach pomostowych, była jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 24 stycznia br. w siedzibie Sejmu. Materiał Państwowej Inspekcji Pracy poświęcony temu zagadnieniu przedstawiła Karolina Główczyńska-Woelke, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

img/12_002_1.jpg

Jak stwierdziła, istota kontroli prowadzonych przez inspektorów PIP polega na ustaleniu, czy wykonywane prace są faktycznie pracami w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy, oraz na podjęciu adekwatnych do ustaleń decyzji administracyjnych.

Od 1 stycznia 2010 r. do 30 października 2011 r. inspekcja pracy przeprowadziła 306 takich kontroli. Do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło w tym czasie 3737 skarg dotyczących nieumieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ogromnej większości skargi były składane jednocześnie przez większą liczbę pracowników z tego samego zakładu pracy.

Skontrolowano 133 pracodawców reprezentujących głównie zakłady opieki zdrowotnej, zakłady wytwarzające energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz zakłady produkcji metali.

W wyniku prowadzonych postępowań inspektorzy pracy wydali 3545 decyzji. 1026 spośród nich nakazywało wpisanie pracownika do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 663 odmawiało nakazania wpisu do ewidencji, 28 nakazywało sporządzenie korekty dokonanego wpisu, a 1828 - umarzało postępowanie.

img/12_002_2.jpg

Karolina Główczyńska Woelke zwróciła uwagę, że kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nastręczają inspektorom pracy licznych problemów. Prowadząc takie działania kontrolne są oni bowiem zmuszeni korzystać nie tylko z przepisów, ale również z niejednokrotnie sprzecznych ze sobą orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyjaśnień i interpretacji dokonywanych przez ministerstwa i instytuty badawcze. Utrudnia to w wielu przypadkach prowadzenie kontroli i dokonywanie ustaleń, powoduje odwołania oraz skargi do sądów administracyjnych na decyzje inspektorów pracy.

Problemy interpretacyjne mają również sądy, które niekiedy skrajnie różnie rozstrzygają przy rozpatrywaniu zbliżonych lub wręcz identycznych stanów faktycznych. Na trudności związane ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych nakłada się jeszcze problem nieprzygotowywania przez pracodawców rzetelnej i pełnej oceny ryzyka zawodowego. Tymczasem dokument ten jest jednym z podstawowych, na którym opierają się organy Państwowej Inspekcji Pracy podczas ustalania wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Na zasygnalizowane przez PIP problemy interpretacyjne ustawy o emeryturach pomostowych zwrócili uwagę w dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy, którzy opowiedzieli się za potrzebą nowelizacji wadliwego unormowania.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Anny Tomczyk, dotyczący odwołania ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Opolu Lesława Mandraka, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z zajmowanego stanowiska.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Anna Tomczyk ze swoim zastępcą Grzegorzem Łyjakiem.