• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rada Ochrony Pracy zaakceptowała program działania PIP

Rada Ochrony Pracy zaakceptowała program działania PIP

Rada Ochrony Pracy w stanowisku przyjętym 6 grudnia br. na posiedzeniu w Sali Kolumnowej Sejmu zaakceptowała program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 rok. Aprobując zawarte w nim priorytety, zaleciła uwzględnienie w przyszłorocznej działalności inspekcji pracy kilku sformułowanych w stanowisku uwag.

../img/news-11_050_2.jpg

Odnoszą się one do zwrócenia przez PIP szczególnej uwagi na prawidłowość wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz na przypadki zawierania umów cywilnoprawnych, gdy stan faktyczny realizacji umowy wskazuje na zasadność zawarcia umowy o pracę. Inspekcja pracy powinna również poszerzać współpracę ze środkami masowego przekazu w celu popularyzowania właściwych zachowań w miejscu pracy, przeanalizować skuteczność wystąpień inspektorów pracy do prokuratury, a także objąć wzmożoną kontrolą agencje pracy tymczasowej, kierujące pracowników za granicę. Rada Ochrony Pracy zaleciła ponadto PIP monitorowanie funkcjonowania przepisów o czasie pracy w placówkach medycznych oraz bliższe przyjrzenie się funkcjonowaniu społecznej inspekcji pracy.

To drugie zagadnienie zostało szerzej omówione w czasie obrad przez Leszka Zająca, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy. Przedstawił on materiał dotyczący analizy i oceny funkcjonowania ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy oraz realizacji zadań służby bhp.

Podkreślił, że społeczna inspekcja pracy ma niezaprzeczalny dorobek w trwałym ukształtowaniu społecznej kontroli i oddziaływania na pracodawców, poprzez stworzenie wewnątrzzakładowych mechanizmów egzekwowania wykonania obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Utrudnieniem w działalności społecznej inspekcji są jednak problemy z zastosowaniem w praktyce niektórych przepisów ustawy. W tym kontekście Leszek Zając wskazał przede wszystkim na brak zewnętrznej kontroli wyborów społecznych inspektorów pracy (np. kontroli sądowej), na problem usytuowania społecznego inspektora w przedsiębiorstwach o charakterze korporacyjnym oraz w sytuacji przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę, a także na brak szczegółowych zasad ponoszenia kosztów działania społecznych inspektorów pracy. Podzielił się również wątpliwościami co do dostępu społecznych inspektorów pracy do danych osobowych pracowników.

Leszek Zając zwrócił uwagę, że z roku na rok maleje liczba decyzji wydawanych przez państwowych inspektorów pracy u pracodawców, u których działają społeczni inspektorzy. Poza tym pracodawcy niezwykle rzadko kwestionują zalecenia społecznych inspektorów pracy, wnosząc jedynie od kilku do kilkunastu sprzeciwów od tych zaleceń rocznie.

Zgodnie z ustawowym wymogiem Państwowa Inspekcji Pracy udziela społecznej inspekcji pomocy w realizacji jej zadań. Prowadzi poradnictwo prawne, udostępnia specjalistyczną prasę, szkoli oraz przeprowadza kontrole wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy. W 2008 r. PIP przeszkoliła 2.934 społecznych inspektorów pracy, w 2009 r. - 5.019, w 2010 r. zaś – 5.229.

Dyrektor Leszek Zając mówił również o nieprawidłowościach, jakie wykazały prowadzone w ostatnim czasie przez inspektorów pracy kontrole wykonywania zadań służby bhp. Aż w 46 proc. zbadanych przypadków w 2010 r. oraz 47 proc. przypadków zbadanych od stycznia do września 2011 r. służby bhp nie przedstawiły propozycji rozwiązań zapobiegającym zagrożeniom. Także w roku ubiegłym nieprawidłowości stwierdzono w ponad 19 proc zbadanych przypadków, gdy zachodziła potrzeba informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i przedstawiania wniosków dotyczących usunięcia tych zagrożeń; w pierwszych trzech kwartałach roku bieżącego nieprawidłowości takie wystąpiły już w 25 proc. przypadków. Inspektorzy pracy ujawnili również fakty nieuczestniczenia przez osoby pełniące zadania służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego i postępowaniu powypadkowym.

Jak wykazały kontrole PIP, w każdym badanym zagadnieniu więcej nieprawidłowości charakteryzowało działanie specjalisty z zewnątrz pełniącego zadania służby bhp, niż utworzonej w zakładzie komórki bhp.

../img/news-11_050_1.jpg

W obradach Rady Ochrony Pracy, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Anna Tomczyk, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską, Iwoną Hickiewicz i Grzegorzem Łyjakiem.

W drugiej części posiedzenia odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jednym ze współorganizatorów - Państwowa Inspekcja Pracy. Do sekretariatu konkursu, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wpłynęło w br. 85 zgłoszeń, czyli o 26 prac więcej niż w roku ubiegłym. Przyznano 9 nagród, 18 wyróżnień oraz 16 listów gratulacyjnych. „Wśród nagrodzonych prac są zarówno specjalistyczne rozwiązania techniczne lub technologiczne, jak i proste rozwiązania organizacyjne, których wyróżnienie może przynieść wymierne efekty w postaci spopularyzowania nowego podejścia do często lekceważonego problemu bezpieczeństwa pracy” – stwierdziła w podsumowaniu przewodnicząca sądu konkursowego prof. Danuta Koradecka – dyrektor CIOP-PIB i wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy. Uroczystość tradycyjnie zakończyło wspólne zdjęcie laureatów na schodach hallu sejmowego.

../img/news-11_050_3.jpg