• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rada Ochrony Pracy zapoznała się z planem pracy PIP

Rada Ochrony Pracy zapoznała się z planem pracy PIP

Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku zamierza przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli. Jednocześnie skieruje swoją bogatą ofertę prewencyjną do blisko 200 tys. podmiotów gospodarczych, w tym głównie małych i średnich firm. Tak przewiduje program działania PIP na 2012 r. zaprezentowany 7 listopada br. w siedzibie Sejmu Radzie Ochrony Pracy przez główną inspektor pracy Annę Tomczyk.

../img/news-11_045_1.jpg

W ramach zadań koordynowanych centralnie przeprowadzony zostanie w przyszłym roku ostatni etap programu długofalowego, koncentrującego się w latach 2010-2012 na poprawie bezpieczeństwa w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych. Działania kontrolno-prewencyjne PIP obejmą przede wszystkim budownictwo. Uwaga inspektorów pracy zwrócona będzie w pierwszej kolejności na roboty na wysokości i prace ziemne, związane z największymi zagrożeniami wypadkowymi.

Oprócz budownictwa, przewiduje się prowadzenie intensywnych działań kontrolno-prewencyjnych w transporcie drogowym. Kontrole uwzględnią kwestie wynikające z założeń „Krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców”, a także przestrzeganie norm czasu pracy przez firmy transportowe.

Kontynuowane mają być długofalowe działania kontrolne, doradcze i promocyjne w zakładach o wysokim przekroczeniu norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znacznej liczbie chorób zawodowych i wysokich wskaźnikach wypadkowości.

W grupie koordynowanych centralnie zadań rocznych planowane są kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych. Badania inspektorów potwierdzają, że wypadkom przy pracy szczególnie często ulegają  osoby o krótkim stażu pracy. Kontrole będą zatem miały na celu sprawdzenie warunków pracy nowo zatrudnionych. Jednocześnie monitorowane będzie stosowanie przez inspektorów PIP nowego uprawnienia, umożliwiającego odstąpienie od środków prawnych i poprzestanie na ustnym pouczeniu pracodawcy rozpoczynającego działalność.

W rutynowej działalności inspekcja pracy zamierza realizować zadania wynikające wprost z zapisów ustawowych. Zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy planuje przeprowadzić znacznie więcej niż w ubiegłych latach kompleksowych kontroli wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Przedmiotem częstych rutynowych kontroli staną się także zagadnienia czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, przygotowania pracowników do pracy. Badane będą okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, zwłaszcza śmiertelnych i ciężkich; PIP będzie reagować na zagrożenia wypadkowe o charakterze publicznym, rozpatrywać skargi pracownicze. Jeśli liczba tych skarg utrzyma się na poziomie bieżącego roku, to ich badanie zajmie aż jedną trzecią planowanych kontroli.

PIP planuje również przeprowadzić ok. 24-25 tys. kontroli legalności zatrudnienia w branżach charakteryzujących się dotychczas największą skalą nieprawidłowości (w hotelach i restauracjach, budownictwie, handlu oraz rolnictwie  – zwłaszcza przy produkcji sadowniczej i warzywniczej).

Wśród zadań centralnego programu rocznego znalazły się projekty prewencyjne. Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą” uwzględni założenia „Europejskiej kampanii SLIC 2012 na temat ryzyka psychospołecznego”. Podejmie problematykę ważną w kontekście zarządzania zespołami pracowników, jako że wiedza w tej dziedzinie jest niewystarczająca. Zaadresowana będzie do pracodawców, kadry kierowniczej, specjalistów w dziedzinie przepisów prawa pracy oraz pracowników.

Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa w pracy”, która rozpoczęła się w październiku br. i będzie kontynuowana w 2012 r., jest skierowana w zasadzie do ogółu społeczeństwa. Chodzi w niej o uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że znajomość przepisów prawa pracy sprzyja komfortowi w zatrudnieniu, właściwym relacjom w środowisku pracy oraz rozwojowi firmy.

../img/news-11_045_2.jpg

Natomiast adresatami programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” będą małe i średnie firmy, które wybrane zostaną na podstawie wypadkowych baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem programu ma być eliminowanie zagrożeń w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy poprzez akcentowanie znaczenia analizy ryzyka i ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie ocenili przedstawiony program, zwracając uwagę na jego przejrzystość i czytelność, podkreślając precyzję i logikę zawartych w opracowaniu sformułowań. Dzielili się także uwagami i sugestiami co do przyjętych w nim priorytetów. Końcowa opinia Rady wyrażona będzie w stanowisku, które ma być przyjęte na najbliższym posiedzeniu ROP.

W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy: Iwona Hickiewicz, Małgorzata Kwiatkowska i dr Grzegorz Łyjak oraz dyrektor Departamentu Planowania i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy Lidia Szmit.