• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Konferencja na temat bhp w nowej strategii europejskiej

Konferencja na temat bhp w nowej strategii europejskiej

“Wzmocnienie wiedzy i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej” – było tematem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 7 listopada br. w Warszawie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wzięła w niej udział główna inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr Grzegorzem Łyjakiem.

../img/news-11_046_1.jpg

Konferencja związana była z realizacją priorytetów Strategii „Europa 2020” - nowego, długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską. Kładzie on nacisk na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, na wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, a także na wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Prezentacje i dyskusje podczas konferencji podporządkowane były próbie odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy podejmowane w skali całej UE jak i na poziomie poszczególnych państw członkowskich mogą przyczynić się do realizacji wspomnianych priorytetów. Tematyka obrad koncentrowała się na poszukiwaniu i omawianiu synergii pomiędzy dziedziną bhp a działaniami w zakresie innowacji, edukacji, szkoleń, rozwoju społeczeństwa cyfrowego, nowych procesów i technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju i konkurencji w celu zwiększenia liczby miejsc pracy oraz sprostania wymogom związanym z konkurencyjnym rynkiem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich UE i krajów kandydujących oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, europejskich instytutów badawczych, a także urzędów i instytucji prowadzących działania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

../img/news-11_046_2.jpg