• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Obsługa urządzeń technicznych a bezpieczeństwo pracownika

Obsługa urządzeń technicznych a bezpieczeństwo pracownika

Znaczenie bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z nich pracowników oraz osób wykonujących te czynności było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25 października br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszek Zając przedstawił wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie spełniania zasadniczych i minimalnych wymagań przez maszyny i urządzenia techniczne, zwracając uwagę na nieprawidłowości, które rzutują na ich bezpieczną obsługę i konserwację.

../img/news-11_043_1.jpg

Poinformował, że inspektorzy PIP zbadali w 2010 r. 379 wypadków przy pracy mających związek z  maszynami i urządzeniami technicznymi. W ich wyniku 68 pracowników poniosło śmierć, zaś 311 osób zostało ciężko poszkodowanych. Wypadki związane z maszynami stanowiły w roku ubiegłym 19,6 proc. ogółu zbadanych przez PIP.

Ponad połowa takich wypadków miała miejsce przy produkcji; jedna czwarta związana była z procesem przygotowania produkcji, tj. konserwacją, naprawami, regulacjami, instalowaniem i demontażem maszyn. Świadczy to o dużym znaczeniu w profilaktyce wypadkowej przygotowania i zabezpieczenia pracowników obsługi i konserwacji maszyn oraz urządzeń technicznych.

Najwięcej wypadków zarejestrowano przy pilarkach tarczowych, przenośnikach taśmowych i prasach hydraulicznych. 19 proc. ogółu przyczyn leżało po stronie techniki. Co trzeci wypadek przy maszynach spowodowany był brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami zabezpieczającymi. 57 proc. ogółu przyczyn stanowiły błędy organizacyjne. Dominowały tu braki w nadzorze i procesie szkoleniowym w zakresie bhp. Blisko jedna czwarta przyczyn dotyczyła czynnika ludzkiego i przejawiała się w  lekceważeniu zagrożenia, brawurze, ryzykanctwie poszkodowanych.

Działania kontrolne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy ukierunkowane były głównie na zapewnienie zasadniczych wymagań w nowych maszynach i urządzeniach (wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004 r.) przeznaczonych do eksploatacji w zakładach pracy oraz na zapewnienie minimalnych wymagań w użytkowanych przez pracodawców maszynach i urządzeniach technicznych. Ujawnione przez inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niespełnienia wymagań zasadniczych w zakresie konstrukcji, budowy i wyposażenia maszyn i urządzeń, a także braku lub nieprawidłowych instrukcji ich użytkowania.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział główna inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr Grzegorzem Łyjakiem.