• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Podpisanie porozumienia z Urzędem Transportu Kolejowego

Podpisanie porozumienia z Urzędem Transportu Kolejowego

Główna inspektor pracy Anna Tomczyk i prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński podpisali 30 września br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania kierowanych przez siebie urzędów. Zobowiązali się w nim do współpracy w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

../img/news-11_035_1.jpg

Współdziałanie odbywać się ma na szczeblu centralnym - pomiędzy szefami urzędów i terenowym – pomiędzy okręgowymi inspektorami pracy a dyrektorami oddziałów terenowych UTK. Obejmować będzie działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa kolejowego pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Transportu Kolejowego, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń i wymianę wykładowców. Strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji i utrzymaniu linii oraz pojazdów kolejowych, a także do rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych i technologii w tym zakresie. Będą wymieniać doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz informacje przy opiniowaniu postanowień aktów prawnych i norm dotyczących ustawowych zadań obu urzędów, a także inicjować zmiany przepisów w tej sferze.

Dyrektorzy oddziałów terenowych UTK zostali zobowiązani do przekazywania okręgowym inspektorom pracy informacji o nieprawidłowościach w przestrzeganiu przepisów prawa pracy stwierdzonych przez swoich inspektorów w czasie kontroli zarządców, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic. Z kolei szefowie okręgów PIP będą informować dyrektorów oddziałów terenowych UTK o wynikach postępowania w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości.

../img/news-11_035_2.jpg

Przy uroczystym podpisaniu porozumienia obecni byli: wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyla oraz zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i dr Grzegorz Łyjak. Gościem uroczystości był członek Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Stanisław Stolorz.