• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Konkurs plastyczny KRUS i PIP rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny KRUS i PIP rozstrzygnięty

W Sali Kolumnowej Sejmu 29 września br. uroczyście podsumowano ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi”. Nagrody młodym laureatom wręczyli: główna inspektor pracy Anna Tomczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Smolarz.

../img/news-11_034_1.jpg

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Zainteresowanie konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów: KRUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Łącznie w obu jego etapach: wojewódzkim i centralnym wzięło udział ponad 25 tys. dzieci z 1,5 tys. szkół. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi, patronat medialny zaś przyjęła redakcja miesięcznika „AGRO SERWIS”.

Z uwagi na rozwój zdolności artystycznych konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: dzieci klas 0-III oraz klas IV-VI wiejskich szkół podstawowych. Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy, było wykonanie pracy artystycznej w formacie A-3, w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci w środowisku wiejskim.

../img/news-11_034_2.jpg

Techniki wykorzystane przez uczestników konkursu były rozmaite. Używano farb i kredek, były prace w ołówku i malowanki na szkle. Jeden z uczestników wykonał trójwymiarową makietę gospodarstwa rolnego swoich rodziców. Wykorzystywano również elementy środowiska naturalnego – kłosy zbóż, liście, siano. Wszystkie prace urzekały pięknem, lecz Centralna Komisja Konkursowa musiała dokonać wyboru najlepszych. Przy ocenie brana była pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy i dobór techniki plastycznej. Po burzliwych obradach i skrupulatnym podliczeniu punktów wyłoniono laureatów miejsc medalowych oraz osoby do wyróżnienia.

Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała dla laureatów miejsc od I do III w obu kategoriach wiekowych plecaki na kółeczkach oraz odtwarzacze MP4.

W uroczystości uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.