• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Sejm przyjął sprawozdanie z działalności inspekcji

Sejm przyjął sprawozdanie z działalności inspekcji

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym 16 września br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Anna Tomczyk. W posiedzeniu udział wzięli także jej zastępcy: Iwona Hickiewicz i dr Grzegorz Łyjak.

../img/news-11_030_1.jpg

Podstawowe efekty działalności inspektorów pracy w roku sprawozdawczym - to zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ponad 80 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 120 tys. osób oraz wyegzekwowanie dla 105 tys. pracowników zaległych należności z tytułu wynagrodzenia za pracę na kwotę 111 mln zł.

Kontrole PIP koordynowane centralnie wykazały liczne naruszenia prawa w zakresie przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. 36 proc. spośród ponad 1,5 tys. szczegółowo skontrolowanych w tym zakresie pracodawców nie wypłaciło wynagrodzenia za pracę, a co czwarty nie przestrzegał terminu jego wypłaty.

Wiele nieprawidłowości odnotowano podczas kontroli ukierunkowanych na przestrzeganie przepisów o czasie pracy. Niemal w co drugim, spośród ponad 1300 skontrolowanych pod tym kątem zakładów różnych branż, nierzetelnie prowadzona była ewidencja czasu pracy, a w co czwartym - w ogóle jej nie prowadzono. Nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy dotyczyły także ponad połowy skontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej.

Inspektorzy pracy zbadali również przyczyny i okoliczności ponad 2250 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało ok. 2800 osób. Przyczynami większości wypadków były: niewłaściwa organizacja pracy, brak odpowiedniego nadzoru, tolerowanie odstępstw od obowiązujących przepisów, niewłaściwe przeszkolenie, a także lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy nieużywanie sprzętu ochronnego.

W porównaniu z rokiem wcześniejszym nieznacznie – o 2 proc. - spadł odsetek podmiotów, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie albo nielegalną inną pracę zarobkową, przy wyższej o jedną trzecią liczbie skontrolowanych osób i większej o 20 proc. liczbie przeprowadzonych kontroli.

Z kolei o blisko jedną czwartą w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba kierowanych do PIP skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli. Wpłynęło ich 43 tys. Anna Tomczyk zwróciła uwagę, że jest to m.in. wynik rosnącego zaufania do inspekcji pracy jako instytucji skutecznej, oferującej konkretną pomoc i wsparcie pokrzywdzonym pracownikom. Przypomniała przy tym, że wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi szeroko zakrojone poradnictwo prawne i w roku 2010 jej specjaliści udzielili ponad 1,2 mln porad prawnych i technicznych. Wielkość ta utrzymuje się co roku na podobnym poziomie.

Na efekty pracy urzędu w roku sprawozdawczym złożyła się również prowadzona w szerokim zakresie działalność prewencyjna i edukacyjna. Objęła ona swoim zasięgiem ponad 160 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i rolników.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli inspektorzy pracy wydali ponad 337 tys. decyzji nakazowych. Ponad 9,5 tys. spośród nich nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac z powodu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, a 8 tys. – wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń. Do kontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy skierowali także prawie 61 tys. wystąpień zawierających blisko 334 tys. wniosków o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika nałożyli blisko 25 mln zł grzywien w drodze mandatu karnego.

- Prezentowane sprawozdanie przedstawia stan przestrzegania prawa pracy przez 70 tys. skontrolowanych w roku sprawozdawczym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powiedziała z trybuny sejmowej Anna Tomczyk, główna inspektor pracy. - Zawarte w nim analizy i oceny nie odnoszą się zatem do wszystkich pracodawców w kraju, niemniej ten bogaty materiał dokumentacyjny ma znaczenie praktyczne, które może zostać wykorzystane w realizacji ogólnych celów polityki społecznej. Dla nas dane te, identyfikując przyczyny naruszeń prawa, zagrożenia w miejscu pracy oraz obszary wymagające poprawy, wytyczają kierunek dalszej działalności kontrolnej i prewencyjnej.

../img/news-11_030_2.jpg

Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności PIP w 2010 r. przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Poinformowała, że rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zalecając realizację sformułowanych przez nią wniosków. Stwierdziła, iż wymierne efekty ubiegłorocznych działań inspektorów pracy pozwalają na wysoką ocenę skuteczności urzędu.

../img/news-11_030_3.jpg

Dokument rekomendował Sejmowi sprawozdawca połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny poseł Janusz Krasoń. Zaakcentował, że sprawozdanie wyczerpująco i rzetelnie przedstawia szerokie spektrum problemów ochrony pracy w kontekście wyników kontroli PIP.

- Ani konsekwencja, ani profesjonalizm inspektorów pracy, za co w imieniu połączonych komisji chciałbym im w tym miejscu serdecznie podziękować, nie wystarczą, by zlikwidować liczne naruszenia przepisów prawa pracy ujawniane w toku kontroli, także w minionym roku - powiedział poseł sprawozdawca. - Potrzebne jest w tej sprawie współdziałanie wszystkich zainteresowanych, naszego parlamentu, rządu, a także partnerów społecznych.

Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie poparły wszystkie kluby poselskie. Ich przedstawiciele zwracali uwagę na duże zaangażowanie pracowników PIP w wypełnianie ustawowych zadań, właściwą organizację i skuteczność pracy urzędu, dziękowali z trybuny sejmowej inspektorom pracy i pozostałym pracownikom PIP za całoroczny wysiłek.

../img/news-11_030_4.jpg