• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

ROP zapoznała się z wynikami kontroli agencji zatrudnienia

ROP zapoznała się z wynikami kontroli agencji zatrudnienia

Rada Ochrony Pracy, obradująca 14 września br. w siedzibie Sejmu pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy „Działalność agencji zatrudnienia, w tym przestrzeganie przez nie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – na podstawie wyników kontroli w latach 2008-2010”. Przedstawił go Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy ze swoim zastępcą dr Grzegorzem Łyjakiem.

../img/news-11_029.jpg

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi stosunkowo nowe zadanie Państwowej Inspekcji Pracy, realizowane od 1 lipca 2007 r. W latach 2008-2010 inspektorzy PIP przeprowadzili łącznie blisko 1300 takich kontroli. Objęły one 1260 podmiotów świadczących usługi z zakresu agencji zatrudnienia, co stanowi ponad 40 proc. z ogólnej liczby ok. 3 tys. zarejestrowanych w Polsce agencji. Kontrole dotyczyły głównie 2 rodzajów usług agencji zatrudnienia, tj. pracy tymczasowej oraz pośrednictwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Najczęściej stwierdzanym uchybieniem było niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Z roku na rok wzrastał odsetek agencji, gdzie kontrolujący stwierdzili nieprawidłową treść umów zawieranych z pracodawcami zagranicznymi, do których były kierowane osoby do pracy za granicą. Od 2008 r. znacząco wzrosła liczba stwierdzonych przypadków niezawarcia pisemnej umowy z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, choć liczba agencji dopuszczających się uchybień w tym zakresie systematycznie malała. Zdecydowanemu zmniejszeniu uległa liczba stwierdzonych przypadków pobierania przez agencje niedozwolonych opłat od osób, dla których szukano zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bądź którym udzielano pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy skierowali wystąpienia do 1004 pracodawców i przedsiębiorców. Wystosowali w nich ponad 4,7 tys. wniosków zobowiązujących do usunięcia nieprawidłowości, z czego 1909 dotyczyło przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Skierowali do sądów 140 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń.

W 444 przypadkach zawiadomiono właściwe organy władzy i organy nadzoru nad warunkami pracy o naruszeniach przepisów w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia. Na podstawie zawiadomień skierowanych przez inspektorów pracy z rejestru podmiotów prowadzących takie agencje zostało wykreślonych 89 podmiotów.

Wyniki kontroli PIP przeprowadzonych w latach 2008-2010 wskazują, że stan przestrzegania przepisów przez agencje zatrudnienia ulega stopniowej poprawie. Od kilku lat obserwuje się bowiem systematyczny spadek odsetka kontrolowanych podmiotów, które dopuściły się naruszenia zasad prowadzenia agencji zatrudnienia.

Jak poinformowano podczas posiedzenia, pod koniec 2010 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej przebywało ok.  1 400 tys. Polaków. Szacuje się, że około 3/4 czasowych emigrantów z Polski przebywało za granicą co najmniej 12 miesięcy, a w 80-90 proc. przypadków głównym celem wyjazdu było podjęcie lub poszukiwanie zatrudnienia. Zgodnie z szacunkiem GUS, z największą liczbą powrotów mamy do czynienia w przypadku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie stale wzrasta liczba Polaków przebywających i pracujących w Norwegii i - po okresowym spadku w roku 2009 - w Holandii. Zgodnie z ostatnio opublikowanymi danymi holenderskiego krajowego biura statystycznego, w lipcu br. na terenie Królestwa Niderlandów przebywało 136.000 Polaków.