• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Wizyta przedstawicieli brytyjskiej inspekcji pracy

Wizyta przedstawicieli brytyjskiej inspekcji pracy

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 17 maja br. przebywała z wizytą delegacja Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (HSE) Wielkiej Brytanii, będącego odpowiednikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Przewodniczył jej Geoffrey Podger, dyrektor wykonawczy, któremu towarzyszyli: Stuart Bristow, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą oraz Ian Phillips, prywatny sekretarz. Celem wizyty była wymiana informacji i doświadczeń związanych z działalnością obu urzędów.

../img/news-11_020_1.jpg

Program spotkania wypełniły: multimedialna prezentacja na temat działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych kampanii prewencyjno-informacyjnych, a także dyskusja poświęcona dyrektywom dotyczącym schorzeń mięśniowo-szkieletowych i pól elektromagnetycznych.

Przedstawiając jedną z kampanii, dotyczącą budownictwa, Paweł Rozowski, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP powiedział, że jednym z jej efektów było podpisanie przez największe polskie firmy budowlane pod patronatem głównego inspektora pracy deklaracji o bezpieczeństwie pracy w budownictwie. Powstał zespół roboczy, który wskazał wspólne, podwyższone standardy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, wdrażane obecnie w życie. Wykraczają one poza obowiązujące przepisy. Ich przestrzeganie zdeklarowali także mali przedsiębiorcy budowlani, będący podwykonawcami dużych inwestycji budowlanych, wśród których najczęściej stwierdzane są nieprawidłowości. Do przedsiębiorców tych kierowany jest również program prewencyjny oparty na idei samokontroli, który rozpoczyna się od szkolenia. Następnie na bazie zdobytej wiedzy i list kontrolnych przygotowanych przez inspekcję pracy, pracodawcy dokonują przeglądu warunków pracy na prowadzonych budowach. Jego zakończenie polega na zdobyciu specjalnego certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez firmę obowiązujących standardów. Stanowi on jedną z przesłanek wyboru podwykonawców przez inwestorów budowlanych w trakcie postępowania przetargowego.

../img/news-11_020_2.jpg

Geoffrey Podger stwierdził, że niewątpliwym sukcesem polskiej inspekcji pracy jest to, że wraz ze zwyżką koniunktury na rynku budowlanym, jaka miała miejsce w Polsce w 2010 roku, nie wzrosła a wręcz zmalała liczba wypadków przy pracy w tej branży, podczas gdy w Wielkiej Brytanii w takiej sytuacji odnotowano ich zwiększenie. Podobnie jak w Polsce natomiast, brytyjscy inspektorzy stwierdzili najwięcej nieprawidłowości wśród małych firm budowlanych. Remedium na to miało być nasilenie kontroli. Nie przyniosło ono jednak oczekiwanych efektów. Wzorem polskich doświadczeń, brytyjski urząd rozważy więc wzmożenie działalności ściśle prewencyjnej.

Odnosząc się do informacji dotyczących przemieszczania przez pracowników ciężarów i wynikających z tego schorzeń mięśniowo-szkieletowych szef brytyjskiej inspekcji pracy powiedział, że jego urząd opracował narzędzia, które skutecznie pozwalają szacować to zjawisko występujące w procesie pracy. Są one bardzo pomocne w działaniach inspektorów pracy Wielkiej Brytanii.

../img/news-11_020_3.jpg

Z dużym zainteresowaniem brytyjscy goście wysłuchali informacji na temat sposobów komunikowania się polskich inspektorów pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną w zakresie wiedzy, także praktycznej dotyczącej bezpieczeństwa pracy i praw pracowniczych. Obok szkoleń i prelekcji w szkołach, proponują oni rywalizację w formie różnego rodzaju konkursów. Jeśli chodzi o działania HSE w tej kwestii, to koncentrują się one na wskazywaniu występowania ryzyka zawodowego.

W spotkaniu Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy, dr Grzegorz Łyjak, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz Dariusz Korczak, starszy specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji.