• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Pozytywna ocena działań prewencyjnych inspekcji pracy

Pozytywna ocena działań prewencyjnych inspekcji pracy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 24 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą wyników działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prewencji wypadkowej. Informację przedstawił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. W obradach uczestniczyła Anna Tomczyk – zastępca głównego inspektora pracy.

../img/news-11_004_1.jpg

Krzysztof Kowalik zwrócił uwagę, że zakłady skontrolowane przez PIP w 2010 r. w zakresie bhp zatrudniały ok. 2,3 mln pracujących, natomiast działaniami prewencyjnymi w tym samym roku objęto łącznie ponad 163 tys. osób, w tym: pracodawców, pracowników służb bhp, rolników indywidualnych i ich rodziny, uczniów i nauczycieli, przedstawicieli organizacji związkowych, pracodawców i samorządowych.

W budownictwie działania prewencyjne PIP objęły ponad 20,2 tys. osób. W ramach programu: „Promocja standardów bhp dla małych firm budowlanych” przeszkolono blisko 1800 pracodawców albo ich przedstawicieli, do udziału w programie przystąpiły 464 firmy. Z kolei w programie prewencyjnym: „Plan BIOZ dla dużych placów budów” uczestniczyło 670 dużych firm wykonawczych.

W roku ubiegłym, dzięki uzyskaniu możliwości korzystania z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat pracodawców, u których odnotowano szczególnie dużo wypadków przy pracy, inspekcja pracy rozpoczęła program prewencyjno-kontrolny skierowany do małych zakładów. Dotyczył on wdrożenia zasad zarządzania bhp. Działaniami prewencyjnymi objęto 5,7 tys. podmiotów. Tysiące podmiotów uczestniczyło ponadto w programie prewencyjno- kontrolnym PIP dotyczącym dostosowania użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań technicznych.

Podobnie do lat poprzednich w 2010 r. inspektorzy pracy informowali i doradzali pracodawcom zatrudniającym do 9 pracowników we właściwej ocenie ryzyka zawodowego. Udział w programie „Zdobądź dyplom PIP” zadeklarowało blisko 3,3 tys. przedsiębiorców.

W dwóch kolejnych latach, dzięki zwiększonym środkom budżetowym, przeprowadzono na dużą skalę kampanię medialną – w telewizji, radiu i na billboardach – skierowaną do młodych robotników budowlanych oraz pracodawców firm budowlanych. Wyniki badania opinii publicznej potwierdziły zainteresowanie społeczne problematyką bezpiecznej pracy oraz wpływ profesjonalnie przygotowanego przekazu na adresatów kampanii. Dzięki temu zarejestrowano  niespotykaną wcześniej liczbę odwiedzin stron internetowych PIP, z których adresaci akcji pobierali specjalne listy kontrolne do samodzielnej oceny bezpieczeństwa pracy w swoim zakładzie.

Stosowano również inne, bardziej tradycyjne formy oddziaływania, w tym zaproszenia, spotkania informacyjne i szkolenia, adresowane do pozostałych adresatów - uczestników procesu inwestycyjnego, tj. inwestorów budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów, kierowników budów lub robót budowlanych.

Szczególną rolę podczas realizacji działań PIP w zakresie prewencji wypadkowej nadano argumentom ekonomicznym, które mogą skutecznie wspierać wdrażanie zasad systemowego zarządzania sprawami bhp.

- Wykorzystujemy wszystkie możliwości dotarcia z naszą ofertą prewencyjną do pracodawców. Próbujemy nie tylko docierać bezpośrednio do nich, ale i do organizacji pozarządowych, do organów państwowych, partnerów społecznych. W celu objęcia naszymi działaniami jak najszerszego grona adresatów wykorzystujemy radio i telewizję, ale natrafiamy na problemy z realizacją tych zamierzeń w ramach misji społecznej mediów – powiedziała Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy.

W dyskusji posłowie z zadowoleniem odnotowali wzrost zainteresowania pracodawców ofertą edukacyjną PIP, odchodzeniem od represyjności na rzecz prewencji, interesowali się skalą środków przeznaczanych na prewencję, jakością przepisów prawa w tym zakresie, możliwościami zalecanego przez Unię Europejską obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy do 2012 r. o 25 proc.

Obradom Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przewodniczyła poseł Teresa Piotrowska.