• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Badania profilaktyczne w świetle kontroli PIP

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 22 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Opracowanie przedstawił Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy. Omówił wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.

1307301
 

Podkreślił, że problematyka badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy znajduje się w sferze szczególnego zainteresowania inspekcji pracy. Jest przedmiotem stałych zadań kontrolnych zawartych w programie działania PIP oraz podstawowym (obok szkoleń w dziedzinie bhp i oceny ryzyka zawodowego) elementem wszystkich kontroli w zakresie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy.

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 2,7 tys. kontroli przestrzegania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich obejmujących 135,3 tys. pracowników. W I półroczu br. takich kontroli było blisko 1,8 tys. w zakładach zatrudniających łącznie 73 tys. pracowników.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wstępnych badań lekarskich polegały głównie na kierowaniu pracowników na badania po pewnym czasie od podjęcia przez nich pracy (zjawisko zatrudniania na tzw. próbę i minimalizowania kosztów zatrudnienia); część pracowników objętych kontrolą w ogóle nie odbyła badań wstępnych do dnia jej przeprowadzenia.

Głównym uchybieniem dotyczącym badań okresowych było ich niewykonywanie w terminie ustalonym przez lekarza medycyny pracy. W zakresie badań kontrolnych nieprawidłowości polegały przede wszystkim na ich braku lub nieterminowym przeprowadzaniu.

Kontrole ujawniły istotne problemy związane z właściwym przeprowadzaniem badań lekarskich. Część pracodawców, kierując pracowników na badania, nie określała lub nieprawidłowo określała stanowiska pracy, na których mieli być lub byli zatrudnieni. Jednocześnie skierowania nie zawierały informacji o występowaniu na konkretnych stanowiskach pracy określonych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych (w tym brakowało danych opartych na wynikach badań i pomiarów  tych czynników). Skutkowało to wydawaniem zaświadczeń o przeprowadzeniu badania lekarskiego, które nie spełniały celu profilaktycznej ochrony zdrowia. 

Inspektorzy PIP w wyniku kontroli zastosowali dostępne środki prawne, w tym o charakterze sankcyjnym oraz wychowawczym, uwzględniając np. sytuacje stwierdzenia naruszeń przepisów bhp przy jednoczesnym braku bezpośrednich zagrożeń dla zatrudnionych pracowników.

1307302
 

W dyskusji mówiono m. in. o przydatności badań profilaktycznych w obecnej formie dla rzetelnej oceny i ochrony zdrowia pracownika na danym stanowisku. Wiele miejsca poświęcono również jakości prowadzonych badań. Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając zaakcentował znaczenie właściwej oceny ryzyka zawodowego dla określenia konkretnych zagrożeń zawodowych dla pracownika, które powinny być wskazane przez pracodawcę we wniosku do lekarza medycyny pracy o przeprowadzenie badań.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała zamiar głównego inspektora pracy odwołania ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Warszawie Janusza Niedziółki.

W obradach pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy i Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.