• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli sprawozdanie głównego inspektora pracy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 8 listopada br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

1307701
 

Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania zaplanowane przez PIP na rok 2012, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowane. Przyniosło to wymierne efekty.

Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły bowiem do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników. Pracodawcy wyeliminowali różnego rodzaju nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 110 tys. pracujących. 5,8 tys. osób będących stronami umów cywilnoprawnych oraz 3,8 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. 7,4 tys. pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.

Inspektorzy pracy wyegzekwowali dla 138 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy na łączną kwotę 121,7 mln zł. Wyegzekwowali także znaczące należności na rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Z analizy wykonania wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych wynika, że zrealizowanych zostało 95 proc. decyzji i 90 proc. wniosków zawartych w wystąpieniach. Świadczy to o wysokim poziomie skuteczności działań kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy.

- Rezultaty ubiegłorocznych działań oraz wynikające z nich wnioski zawarte w sprawozdaniu stanowią podstawę do określenia priorytetów i obszarów systematycznego monitorowania stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju. Wskazują na potrzebę kontynuacji działań kontrolno-nadzorczych inspekcji pracy w sektorach gospodarki i zakładach, w których ryzyko utraty życia lub zdrowia jest wciąż najwyższe, a naruszenia przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy są najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa – stwierdziła pod koniec wystąpienia Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

1307702
 

Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności PIP w 2012 r. przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Poinformowała, że rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zalecając realizację sformułowanych przez nią wniosków.

- Mając świadomość specyfiki i niestabilności krajowego rynku pracy, rada tym bardziej docenia wysiłki urzędu na rzecz eliminowania naruszeń prawa pracy. Chodzi nie tylko o efekty osiągnięte w wymiarze finansowym, czyli wyegzekwowanie m.in. należności pracowniczych i poprawę warunków pracy poprzez minimalizowanie zagrożeń zawodowych, ale także o codzienną, żmudną działalność prewencyjno-informacyjną, przynoszącą efekty często dopiero w odległej perspektywie – stwierdziła przewodnicząca ROP.

1307703
 

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie sprawozdania rekomendował Sejmowi poseł Jarosław Pięta. Wskazał na dużą wartość informacyjną dokumentu, w tym zwrócenie w nim uwagi na dziedziny wymagające naprawy.

- Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną z tych instytucji, której wysiłek przekłada się na rzeczywistą pomoc w usprawnieniu i naprawie państwa. Jej pracownicy to nie tylko specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, ale także urzędnicy zachowujący wysokie standardy etyczne – powiedział poseł sprawozdawca.

1307704
 

Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie poparły wszystkie kluby poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali z trybuny sejmowej pracownikom PIP za ich codzienną pracę, gratulowali osiąganych efektów i wielkiego zaangażowania. Podkreślono, że rozumiejąc potrzebę poszanowania praw pracowniczych i pracodawców, a także nie tracąc z pola widzenia realiów dotyczących rynku pracy, inspekcja mądrze, rozsądnie i sensownie wykorzystała w roku sprawozdawczym swoje uprawnienia.