• RSS
  • Wersja tekstowa
15.11.2013 Artykuł archiwalny

Obradował Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

Inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego było tematem konferencji zorganizowanej podczas 65. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się w 14 i 15 listopada br. w Wilnie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy i Robert Jaworski – główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.

1308001
 

W referatach wygłoszonych podczas konferencji zwracano uwagę na negatywne skutki dla bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego kryzysu gospodarczego i związane z nim cięcia kosztów działalności przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności dotykają dobrostanu pracowników. W tym kontekście akcentowano rolę inspekcji pracy w promowaniu i egzekwowaniu godziwych warunków pracy poprzez zacieśnienie współpracy z partnerami społecznymi. Podkreślano wagę udziału przedstawicieli pracowników w ocenie nowych zagrożeń towarzyszących procesom restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także w zapobieganiu dyskryminacji w stosunkach pracy.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne komitetu służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań. Komitet przyjął projekt poradnika dla inspektorów pracy w zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia REACH, a także uzgodnił procedury dotyczące zatwierdzania nowych kampanii i uczestnictwa państw członkowskich w programie wymiany inspektorów. Podczas posiedzenia Państwowa Inspekcja Pracy zgłosiła swój akces do dwóch nowopowstałych grup roboczych komitetu ds.: oceny systemu inspekcji pracy w Finlandii oraz organizacji dnia tematycznego w ramach programu 67. posiedzenia SLIC w Rzymie w drugiej połowie przyszłego roku. Tematem konferencji organizowanej przez prezydencję włoską będzie „Elastyczna praca jako alternatywna forma zatrudnienia”.