• RSS
  • Wersja tekstowa
19.11.2013 Artykuł archiwalny

PIP kontrolowała bezpieczeństwo pracy w transporcie

Jedną z podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy w firmach transportowych jest przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy, a ściśle mówiąc przepisów dotyczących czasu jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców - stwierdziła dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 19 listopada br. w siedzibie Sejmu.

1307901
 

Przedstawiła przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy materiał poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy w firmach transportowych. Podkreśliła, że regulacje określające maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i minimalne okresy dziennego i tygodniowego odpoczynku gwarantują odpowiedni odpoczynek kierowcy, umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu.

W celu egzekwowania tych przepisów organy uprawnione do kontroli, w tym Państwowa Inspekcja Pracy, przeprowadzają kontrole firm transportowych, realizując założenia „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców”, zatwierdzonej przez Radę Ministrów. Działania takie PIP prowadzi od 2009 r.

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili 627 kontroli u 622 pracodawców, zatrudniających ogółem ponad 28 tys. pracowników. Kontrole objęły 3600 kierowców i ponad 671 tys. dni ich pracy.

W porównaniu z rokiem 2011 zmalała liczba ujawnionych nieprawidłowości. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły: nieprzestrzegania obowiązku przechowywania tzw. wykresówek przez jeden rok, niezapewniania kierowcom odpoczynku dobowego i tygodniowego, niezapewniania wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny, nieprzestrzegania dziennego limitu czasu jazdy. Stwierdzano je przede wszystkim u małych i średnich przewoźników, którzy nie analizowali na bieżąco czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Na wykonujących przewozy drogowe inspektorzy pracy nałożyli w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne na łączną kwotę 2,6 mln zł.

W I półroczu br. kontrole przeprowadzono u 342 pracodawców, zatrudniających ogółem ponad 13 tys. pracowników. Sprawdzono blisko 332 tys. dni pracy kierowców. Odsetek pracodawców naruszających przepisy i kierowców, wobec których naruszano przepisy, był porównywalny z 2012 r.

Halina Tulwin zaznaczyła, że ważne miejsce w działaniach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz bezpiecznej pracy w transporcie zajmują przedsięwzięcia prewencyjne realizowane w ramach kampanii „Czas pracy a wypadki drogowe”. W roku ubiegłym polegały one głównie na: prowadzeniu szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjno-szkoleniowych, organizowaniu konkursów wiedzy o czasie pracy kierowców, prowadzeniu działań popularyzacyjnych podczas imprez plenerowych i targów wystawienniczych oraz udzielaniu porad w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w firmach transportowych. Objęły prawie 1000 podmiotów.

Rada Ochrony Pracy zapoznała się także z materiałem inspekcji pracy na temat bezpieczeństwa pracy na kolei. Przedstawiając opracowanie, zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając poinformował, że w roku bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji kolejowych w 93 zakładach wykonujących roboty torowe.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku lub niewłaściwego sposobu zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy (instruktaże stanowiskowe), a także braku koordynacji robót w sytuacji wykonywania ich na jednym odcinku przez kilku wykonawców. Głównymi przyczynami uchybień były: brak nadzoru nad wykonywanymi pracami oraz niedoświadczenie wykonawców w prowadzeniu prac na terenach kolejowych.

W zakresie czasu pracy maszynistów PIP objęła w obecnym roku kontrolami 68 przewoźników z całej Polski, którzy zatrudniali maszynistów na podstawie umów o pracę. Ujawniono istnienie uchybień w kontrolowanym zakresie u prawie wszystkich przewoźników.

Zaniepokojenie budziła zwłaszcza skala naruszeń dotyczących zapewnienia dobowego i tygodniowego odpoczynku, jak również problemy z realizacją innych uprawnień związanych z zapewnieniem pracownikom czasu wolnego w odpowiednim wymiarze i terminie czy rekompensowaniem pracy w godzinach nadliczbowych. Uchybienia te wskazują, że maszyniści pracowali w wymiarze wyższym niż wynikało to z obowiązujących przepisów, jak również, że za część tej pracy nie otrzymali należnego wynagrodzenia.

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców przewidziane ustawą o PIP wystąpienia o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń nałożono grzywny w drodze mandatów karnych.

W posiedzeniu uczestniczyli także: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.