• RSS
  • Wersja tekstowa
27.11.2013 Artykuł archiwalny

Na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

1308201

Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zwróciła uwagę na ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków zatrudnienia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. Podkreśliła wkład laureatów w zapewnienie najwyższych standardów ochrony pracy w kraju, ich profesjonalizm, wiedzę, dokonania zawodowe oraz osiągnięcia naukowe. Nawiązując do działalności tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” stwierdziła, że praca bezpieczna i przyjazne warunki jej świadczenia to kapitał, który stanowi o sile i wartości nagrodzonych przedsiębiorstw.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła przekonanie, że wręczane podczas gali nagrody staną się dla honorowanych nimi osób inspiracją do wprowadzania kolejnych nowych rozwiązań i stosowania najlepszych praktyk służących bezpieczeństwu pracowników i umacnianiu godności ludzkiej pracy.

Gratulacje wyróżnionym złożyła przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Powiedziała, że kolejne edycje konkursu dla pracodawców organizujących bezpieczną pracę są potwierdzeniem skuteczności działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Poprzez nagradzanie przedstawicieli biznesu i przemysłu oraz upowszechnianie ich dorobku przyczynia się ona bowiem do rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju i tym samym spadku wskaźnika wypadkowości. Zwracając się do laureatów Nagrody im. Haliny Krahelskiej przewodnicząca ROP stwierdziła, że są oni niezwykle cennymi partnerami dla państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy, licznych urzędów, instytucji i organizacji - w działaniach na rzecz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Laureatom gratulował Bronisław Komorowski w liście odczytanym w czasie uroczystości przez doradcę prezydenta Jana Lityńskiego. Przekazał w nim także wyrazy uznania dla inspekcji pracy jako organizatora konkursu. „Państwowa Inspekcja Pracy jest ważnym, niezwykle potrzebnym elementem polskiego ładu gospodarczego. Państwa działania na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy w naszym kraju to dowód obywatelskiego zaangażowania i dojrzałości instytucji, której korzenie sięgają początków II Rzeczypospolitej” – napisał prezydent RP.

Za pośrednictwem listu skierowanego do Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, gratulacje laureatom przekazała również marszałek Sejmu Ewa Kopacz. List odczytał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn. Marszałek stwierdziła, że w ostatnich latach znacznie zmniejszyła  się wypadkowość w miejscach zatrudnienia, w czym udział mają laureaci kolejnych edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Podkreśliła, że są oni wzorami do naśladowania i dowodzą swoimi działaniami, iż można prowadzić firmę przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów ochrony życia i zdrowia pracowników.

1308202

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej (>>> tutaj szczegóły) została przyznana: Jerzemu Bartnikowi, Annie Bujnowskiej, Maciejowi Klęczkowi, Ryszardowi Paprotnemu, Maciejowi Sekundzie, Jolancie Walusiak-Skorupie, Markowi Wizie, Romualdowi Wojtkowiakowi, Irminie Wroteckiej, Zbigniewowi Żurkowi. Nagrodę wręczały: Iwona Hickiewicz i Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Główna inspektor pracy wręczyła także nagrody: statuetki Mecum Tutissimus Ibis i wyróżnienia w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (>>> tutaj szczegóły).

1308203

1308204

1308205

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy. Wręczyli je: przewodniczący Konwentu Business Center Club Wojciech Warski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz i przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Jerzy Wielgus wręczył natomiast Iwonie Hickiewicz statuetkę robotnika, wykonaną na wzór figury obecnej w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. „Tym symbolem niezłomności robotników walczących o swoje prawa wyrażamy naszą wdzięczność dla całej Państwowej Inspekcji Pracy, jej kierownictwa, inspektorów i pracowników za działalność na rzecz poprawy warunków pracy” – napisał w liście wystosowanym z tej okazji do szefowej PIP Piotr Duda, szef „Solidarności”.

1308206

Wzorem roku ubiegłego główny inspektor pracy w sposób szczególny wyróżnił zakłady szkolące młodych rzemieślników - laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowanego wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. Mistrzom szkolącym z zakładów, których uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki w konkursie, przyznał listy gratulacyjne. W czasie gali list taki odebrał Mariusz Sowa z zakładu instalatorstwa i pomiarów elektrycznych w miejscowości Kup.

1308207

Galę uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Solo Tres.