• RSS
  • Wersja tekstowa
10.12.2013 Artykuł archiwalny

Plan pracy inspekcji na forum ROP

W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a przynajmniej  200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów będzie odbiorcami jej programów prewencyjnych – zakłada program działania PIP na 2014 r. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 grudnia br. w siedzibie Sejmu.

1308901
 

W 2014 r. realizowany będzie drugi etap długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę oraz na przestrzeganie przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów terminowych. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna„Zanim podejmiesz pracę”.

Kontynuowany będzie wzmożony nadzór nad wybraną grupą zakładów, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. W zakładach, w których stwierdzono najwyższe wskaźniki wypadków przy pracy, w tym o cechach powtarzalnych, inspektorzy pracy będą sprawdzać, jak wdrażane są elementy zarządzania bezpieczeństwem pracy, a zwłaszcza czy pracodawcy efektywne zarządzają ryzykiem wypadkowym. Planowany jest program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników).

Wśród działań długofalowych realizowanych w przyszłym roku znalazły się także kontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach, poprzedzone w roku 2013 przedsięwzięciami informacyjno-prewencyjnymi.

W ramach programu rocznego PIP zamierza intensywnie monitorować stan przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz położy nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych.

Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych, m.in. w szpitalach (w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych), będą w 2014 r. dotyczyć: zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy, czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych. Inspektorzy zwrócą uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp i badań profilaktycznych.

Podczas kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych oraz budów i remontów dróg szczególna uwaga poświęcona będzie eliminacji bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracowników. Kontrole mają być powtarzane na wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących przepisy.

Wśród zadań rocznych w programie działania PIP  znalazło się kilka nowych tematów, które dotyczą: instytucji kultury, odlewni metali, zakładów zajmujących się odpadami komunalnymi, eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, handlu hurtowego (w ramach kampanii SLIC). Kontrole kompleksowe obejmą m.in. teatry, opery, operetki, filharmonie, instytucje filmowe, kina, galerie sztuki.

W zakresie aktywności na forum międzynarodowym planowane są: wypełnianie zobowiązań PIP związanych z członkostwem w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy, dzielenie się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniami w czasie wizyt przedstawicieli partnerskich instytucji, udział w międzynarodowych projektach, współpraca w ramach podpisanych porozumień.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie oceniali przedstawiony dokument. Podkreślano uwzględnienie w programie wniosków i postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych oraz sugestii Rady Ochrony Pracy. Końcowa opinia Rady wyrażona będzie w stanowisku, którego przygotowanie powierzono Zespołowi ds. Prawno-Organizacyjnych.
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy Lidia Szmit.


Druga część posiedzenia ROP odbyła się w Sali Kolumnowej i połączona była uroczystością zakończenia 41 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy oraz wręczenia nagród i dyplomów jego laureatom. Głównym organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jednym ze współorganizatorów - Państwowa Inspekcja Pracy. Gratulacje laureatom złożyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

Podkreśliła, że konkurs od lat przynosi wymierne efekty w obszarze prewencji zagrożeń oraz popularyzacji bezpieczeństwa w środowisku pracy. Upowszechniane dzięki niemu nowatorskie rozwiązania techniczne i organizacyjne inspirują pracodawców do ciągłego doskonalenia metod podwyższania standardów bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Życzyła tegorocznym laureatom, aby uhonorowane w konkursie rozwiązania znalazły zastosowanie w możliwie największej liczbie zakładów, wnosząc postęp w zakresie doskonalenia metod i narzędzi do oceny ryzyka zawodowego, praktycznego zapobiegania i ograniczania tego ryzyka oraz systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 76 zgłoszeń. Nadesłano 70 prac w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz 6 w kategorii prace naukowo-badawcze. Przyznano 11 nagród, 10 wyróżnień, 7 listów gratulacyjnych oraz 3 nagrody specjalne za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy i we wspieraniu idei konkursu.