• RSS
  • Wersja tekstowa
23.05.2014 Artykuł archiwalny

Nowe porozumienie z prokuraturą

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prokurator generalny Andrzej Seremet podpisali 23 maja br. w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy. Ma ono na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Zastąpiło poprzedni tego typu dokument z 2003 r., dostosowując zasady współpracy obu urzędów do aktualnych potrzeb i obecnego stanu prawa.

 

 1403101
 

- Nasza współpraca układa się coraz lepiej, mamy wypracowane formy współdziałania. Bardzo byśmy liczyli na jeszcze większe wsparcie ze strony  prokuratury, aby to, co stwierdzamy i sygnalizujemy w zawiadomieniach, znalazło swój finał w sądach – powiedziała Iwona Hickiewicz.

Z kolei Andrzej Seremet wyraził nadzieję, że prokuratura będzie teraz działać jeszcze skuteczniej. Wskazał na wspólny cel działań organów obu urzędów: doprowadzenie do odpowiedzialności osób, które są winne naruszeń praw pracowniczych w rozmaitym aspekcie, przy jednoczesnym spełnianiu funkcji prewencyjnej kary.

 

1403102
 

Zgodnie z nowym porozumieniem, jednostki organizacyjne prokuratury zobowiązują się do niezwłocznego informowania właściwego okręgowego inspektoratu pracy o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo, o podejrzeniu którego zawiadomił organ PIP. Przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania inspektor pracy będzie mógł zapoznać się z materiałem zebranym w toku postępowania przygotowawczego w celu ewentualnego zgłoszenia dodatkowych wniosków dowodowych.

Prokuratorzy mają przestrzegać obowiązku przekazywania inspektorom pracy postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia, a w przypadku skierowania wniosku o uzasadnienie – obowiązku niezwłocznego jego sporządzania i doręczania. Mają także niezwłocznie zawiadamiać okręgowe inspektoraty pracy o zakończeniu postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, kierowaniu do sądów aktów oskarżenia albo wniosków o warunkowe umorzenia postępowań.

W Prokuraturze Generalnej ma być wyznaczony prokurator do monitorowania postępowań przygotowawczych w sprawach z zawiadomienia PIP.

Z kolei inspekcja pracy zobowiązuje się zapewnić kompleksowość danych potwierdzających zasadność kierowanych do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, przekazywać prokuraturze na jej żądanie szczegółową dokumentację z kontroli określonego pracodawcy, niezwłocznie przeprowadzać kontrolę podmiotu zatrudniającego pracowników lub inne osoby na umowach cywilnoprawnych na wniosek prokuratora prowadzącego odpowiednie postępowanie.

W jednostkach organizacyjnych PIP wyznaczone będą osoby odpowiedzialne za kontakty z partnerskim urzędem oraz za sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad działaniami inspektorów, związanymi z kierowaniem zawiadomień do prokuratury.

Porozumienie przewiduje również organizację wspólnych szkoleń, wzajemne bieżące informowanie się o współpracy i występujących problemach, powiadamianie o wypadkach przy pracy.