• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Na konferencji naukowej w Kielcach

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 24 października br. odbyła się konferencja naukowa pt. "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego – edycja II", zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy, Wydział Prawa WSEPiNM oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej.

 

wwwKielce
 

Konferencję patronatem honorowym objęli: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, wojewoda i marszałek województwa świętokrzyskiego. Omawiano sposoby nawiązywania stosunków pracy i tryb ich rozwiązywania, zobowiązania i prawa wynikające z umów o pracę, zagadnienie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób wykonujących pracę zarobkową oraz badania problematyki zawierania umów o pracę.

Konferencje prowadzili okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż i dziekan Wydziału Prawa WSEPiNM Krzysztof Wątorek.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła w swoim wystąpieniu, że wzrastające zainteresowanie zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem pracy w świetle częstych zmian w obowiązujących przepisach w pełni uzasadnia podejmowanie tak cennych inicjatyw. Zaakcentowała też, iż problemy związane z konsekwencjami zawierania umów cywilnoprawnych oraz zasady zawierania umów o pracę są przedmiotem szerokiej kampanii informacyjnej prowadzonej na łamach centralnych i lokalnych gazet rozgłośni radiowych przez ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach konferencji zaproszeni przedstawiciele nauki, eksperci i praktycy wygłosili 11 referatów.