• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli dezyderat i informację PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 5 listopada br. w siedzibie Sejmu pod przewodnictwem posła Mariusz Błaszczaka, przyjęła do wiadomości informację PIP o wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac związanych z pozyskiwaniem drewna. Przedstawił ją dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.

 

wwwIMG7152
 

Poinformował, że podczas ubiegłorocznych kontroli zakładów usług leśnych inspektorzy pracy stwierdzili wysoki odsetek nieprawidłowości dotyczących ogólnej organizacji pracy, zwłaszcza w zakresie przygotowania pracowników leśnych do bezpiecznego wykonywania pracy. W 40% kontrolowanych zakładów nie było instrukcji bezpiecznych technik ścinki drzew i ich zrywki, mimo że Lasy Państwowe opracowały i udostępniły do powszechnego wykorzystania taki dokument.

Również na stanowiskach pracy stwierdzono wiele poważnych zaniedbań dotyczących stosowanych technik ścinki i obalania drzew, przykładowo ujawniono nieprawidłowe podcięcia lub niebezpieczne usuwanie drzew zawieszonych. Spowodowało to wydanie prawie 250 decyzji w trybie natychmiastowej wykonalności wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji maszyn, skierowania do innych prac 128 pracowników. 123 osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy zostały ukarane grzywnami w drodze mandatów karnych, 3 wnioski o ukaranie trafiły do sądów, trzykrotnie także wnioskowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100%.

W innym punkcie obrad komisja przyjęła dezyderat do ministra pracy w sprawie egzekwowania przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych, przygotowany w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej sygnalizowanymi posłom przez PIP. W dezyderacie członkowie komisji stwierdzają, że „w obecnej sytuacji prawnej mechanizmy kontrolne PIP nie pozwalają na polepszenie sytuacji osób świadczących pracę tymczasową, gdyż istniejące bariery ograniczają skuteczność prowadzonych kontroli i egzekwowania przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych”. W związku z tym zwracają się do ministra z postulatem uwzględnienia podczas aktualnie prowadzonych prac legislacyjnych wniosków głównego inspektora pracy zmierzających do znowelizowania przepisów wspomnianej ustawy.

Posłowie przyjęli ponadto odpowiedź ministra pracy na dezyderat komisji w sprawie działań na rzecz eliminacji nadużywania umów cywilnoprawnych oraz poprawy stanu legalności zatrudnienia w Polsce. Odpowiedź, przedstawiona przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczkę, nie zadowoliła wszystkich posłów i komisja przyjęła ją niejednogłośnie.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin i dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski.