• RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2014 Artykuł archiwalny

Wręczono nagrody Państwowej Inspekcji Pracy

      Z udziałem wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

      Podczas gali kilkudziesięciu zasłużonych pracowników PIP uhonorowano Medalami za Długoletnią Służbę, przyznanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wniosek głównego inspektora pracy w związku z jubileuszem 95-lecia polskiej inspekcji pracy. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczyła sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.

 

www0085
 

      Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz powiedziała, że wyróżnienie to, sięgające do korzeni polskiej inspekcji pracy, wzmacnia poczucie więzi z tradycją i historią, będąc pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Jest ponadto wyrazem najwyższego uznania środowiska inspektorskiego dla wybitnych osiągnięć laureatów nagrody w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy.

      Nawiązując do działalności tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że „wielka to satysfakcja dla inspekcji pracy, na co dzień egzekwującej poszanowania prawa, gdy ma do czynienia z pracodawcami, których można innym stawiać za wzór i nagradzać”. Jak podkreśliła, przyznawane w konkursie nagrody stanowią dla rynkowych partnerów laureatów swoistą rekomendację solidności, rzetelności i bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej.

      Gratulacje wyróżnionym złożyła przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Powiedziała, że uroczystość na Zamku Królewskim jest kolejnym przykładem promowania przez Państwową Inspekcję Pracy osób i zdarzeń współtworzących nowy, doskonalszy wymiar ochrony zdrowia i praw człowieka w procesie pracy.

      Przypomniała przy tym, że na znaczenie jak najszerszego upowszechniania takich postaw wskazywała wielokrotnie w swoich stanowiskach Rada Ochrony Pracy, której poseł przewodniczyła w kończącej się właśnie kadencji. Rada zwracała uwagę, że promowanie przedsiębiorstw, w których poniesione koszty na poprawę warunków pracy przyczyniły się do zmniejszenia wypadkowości i zagrożeń, stanowi ważny składnik społecznej edukacji, bez której trudno osiągnąć rzeczywistą poprawę bezpieczeństwa pracy w naszym kraju.

      Laureatom gratulował Bronisław Komorowski w liście odczytanym w czasie uroczystości przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Irenę Wóycicką. Prezydent dziękował zwycięskim pracodawcom „za zaangażowanie i wrażliwość na drugiego człowieka, przejawiającą się w codziennej trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych”. Wyraził też uznanie dla laureatów nagrody im. Haliny Krahelskiej. Ich dokonania zawodowe określił jako „przejaw najwyższego szacunku dla innych i wyraz nowoczesnego patriotyzmu – służby człowiekowi poprzez ochronę zdrowia w środowisku pracy, którą z takim oddaniem realizowała patronka nagrody”. Podziękował również Państwowej Inspekcji Pracy za podejmowanie działań służących kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy.

      Za pośrednictwem listu skierowanego do Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, gratulacje wyróżnionym przekazał także marszałek Sejmu Radosław Sikorski. List odczytała wicemarszałek Wanda Nowicka. Marszałek napisał w nim m.in.: „Z dużym szacunkiem odnoszę się do zadań wykonywanych przez PIP. Dzięki wieloletnim dążeniom do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sytuacja w zakładach pracy uległa znacznej poprawie. Przyczyniły się do tego nie tylko działania kontrolne, lecz także rozwijanie wszelkich form prewencyjnych oraz prowadzenie aktywności edukacyjnej. Niebagatelne znaczenie ma również coraz większa świadomość pracodawców, bowiem bez udziału samych zainteresowanych podnoszenie standardów nie byłoby możliwe. Wręczane dziś nagrody potwierdzają to przekonanie.”

wwwlaureaci

      W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej (>>> tutaj szczegóły) została przyznana: Lucynie Dargiewicz, Kazimierzowi Kimso, Elżbiecie Korzeniowskiej, Mirosławowi Koziurze, Krzysztofowi Oleksakowi, Andrzejowi Pakurze, Elżbiecie Rafalskiej, Marii Teresie Romer, Stanisławowi Stolorzowi, Tadeuszowi Sułkowskiemu.  Nagrodę wręczały: Iwona Hickiewicz i Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

 

www0225male

 

www0245srednie


www0261duze
 

      Główna inspektor pracy wręczyła także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (>>> tutaj szczegóły).

      W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto wręczono list gratulacyjny mistrzowi szkolącemu z zakładu, którego uczeń osiągnął najlepsze wyniki w XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowanego wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

      Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Altra Volta.