• RSS
  • Wersja tekstowa
01.11.2014 Artykuł archiwalny

Z obrad o bezpieczeństwie w budownictwie

Poszukiwaniu nowych metod uświadamiania pracownikom budownictwa i eliminowania zagrożeń wypadkowych poświęcone było posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, zorganizowane 27 listopada br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy. W obradach, którym przewodniczył Zbigniew Janowski, wzięli udział: szefowa Państwowej Inspekcji Pracy Iwona Hickiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Zbigniew Żurek i zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Jacek Szer.

 

www7198
 

Diagnozę stanu wypadkowości w budownictwie na podstawie kontroli PIP przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik. Wskazał na spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie w ostatnich trzech latach. Zmniejsza się też liczba poszkodowanych śmiertelnie.

Jednocześnie w ostatnich latach w strukturze wypadków badanych przez PIP wg. statusu zatrudnienia poszkodowanych zwiększa się udział wypadków, którym ulegają osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy. Ponad połowa poszkodowanych ulega wypadkom śmiertelnym lub ciężkim. Także ponad połowa badanych przez PIP wypadków w budownictwie ma miejsce w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 pracowników. Prawie co drugi poszkodowany ulega wypadkowi w wyniku upadku z wysokości.

Najczęściej wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy w danym zakładzie. Znacząca część przyczyn tych zdarzeń wynika z niedostatecznego przygotowania pracujących do wykonywania pracy, w tym z: braku lub niewłaściwie przeprowadzonych wstępnych szkoleń bhp, braku aktualnych orzeczeń lekarskich o niewystępowaniu przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, braku informacji przekazywanych pracownikom o istniejących zagrożeniach i środkach ochrony, a także z niewłaściwego przygotowania zawodowego do wykonywanej pracy (braku uprawnień kwalifikacyjnych wymaganych w określonych branżach).

Krzysztof Kowalik zwrócił uwagę, że wśród przyczyn wypadków ustalonych przez inspektorów pracy dominują przyczyny organizacyjne oraz ludzkie, tj. wynikające ze stanu psychofizycznego i zachowań człowieka. Przyczyny techniczne, związane ze stanem technicznym sprzętu roboczego i zastosowanych przy nim środków ochronnych, stanowią mniejszy procent i często są wynikiem nieprawidłowości stwierdzanych w dwóch pozostałych grupach. Oznacza to, że bez kosztownych inwestycji w środki wyposażenia technicznego można znacząco ograniczyć liczbę przyczyn wypadków przy pracy w budownictwie.

W komentarzu do przedstawionej analizy zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając podkreślił priorytetowość działań nadzorczo-kontrolnych PIP w budownictwie. Powiedział, że w celu osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach konieczne jest dalsze wzmacnianie współpracy inspekcji pracy z partnerskimi organami nadzoru i kontroli, zwłaszcza Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Dozoru Technicznego, a także współdziałanie z sygnatariuszami Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie.

Koordynator Porozumienia Michał Wasilewski omówił nowe inicjatywy tego gremium zmierzające do znacznego ograniczenia liczby wypadków przy pracy na budowach. W najbliższym sezonie szkoleniowym szkolenia okresowe dla pracowników wszystkich sygnatariuszy Porozumienia mają być prowadzone w oparciu o wspólne programy i takie same prezentacje. Każdy pracownik produkcyjny będzie przechodzić przez takie szkolenie raz do roku, a pracownik nadzoru raz na 3 lata. Sygnatariusze zamierzają także podjąć działania, których celem jest upowszechnienie obowiązujących w Porozumieniu szkoleń na rynku budowlanym i zachęcić firmy podwykonawcze do korzystania z tych samych programów szkoleniowych.

W najbliższym czasie liczba firm tworzących Porozumienie ma wzrosnąć do 10 (z dotychczasowych 8), co powinno umożliwić sygnatariuszom jeszcze większe oddziaływanie na stan bhp na polskich budowach.

Przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Zbigniew Janowski mówił o potrzebie rozwijania działań prewencyjnych i edukacyjnych, kształtowania pożądanej świadomości pracowników budowlanych w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót. Celem inicjatyw podejmowanych przez wszystkie zainteresowane stanem bhp w budownictwie podmioty powinno być: zero wypadków przy pracy.