• RSS
  • Wersja tekstowa
03.12.2014 Artykuł archiwalny

Główny inspektor pracy przedstawił program na 2015 rok

Jasny, klarowny, ambitny, kompleksowy, nowoczesny – tak określali w dyskusji program działania PIP na 2015 r. członkowie Rady Ochrony Pracy podczas posiedzenia 2 grudnia br. w gmachu Sejmu. Program przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 

wwwrop2
 

W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a do 150 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych – skieruje zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych.

W 2015 r. realizowany będzie trzeci etap długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

Kontynuowany ma być wzmożony nadzór nad wybraną grupą zakładów, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. Inspektorzy ocenią, w jakim stopniu pracodawcy angażują się w  eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń zawodowych, a przedstawiciele pracowników - w przeprowadzanie lub aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Kontynuowany będzie program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników).

Wśród działań długofalowych realizowanych w przyszłym roku znalazły się także rekontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach. Mają one przynieść odpowiedź na pytanie, czy poprawił się stan ochrony zdrowia pracowników.

W ramach programu rocznego PIP zamierza intensywnie monitorować stan przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz położy nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych.

Na terenach budów, podczas remontów dróg i prac rozbiórkowych inspektorzy pracy nadal będą zwracać uwagę na eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia zatrudnionych. Kontrole będą powtarzane na wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących przepisy.

Do zakładów, w których w ostatnich latach odnotowano wypadki śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe, bądź powtarzalność zdarzeń wypadkowych o podobnych przyczynach, skierowany zostanie program prewencyjny „Budownictwo. Stop wypadkom”.

Na nowe tematy ujęte w planie rocznym składają się m.in. kontrole: zakładów produkcji prefabrykatów budowlanych i cegielni, pracy w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne, budowy i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach hutniczych, odlewniach i zakładach przemysłu maszynowego.

Po raz pierwszy gruntownym kontrolom zostaną poddane domy pomocy społecznej. Do PIP napływa bowiem coraz więcej sygnałów, że dochodzi w nich do naruszania prawa pracy.

Zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy, w programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci szczególną uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe. Skupi się także na młodych osobach rozpoczynających pracę zawodową, które często ulegają wypadkom przy pracy, oraz na sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierownictwo średniego szczebla.

Kolejny rok międzynarodowej współpracy PIP wypełni realizacja obowiązków związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i światowych organizacjach zajmujących się ochroną pracy, a także obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Program tej współpracy przewiduje liczne narady, szkolenia, konferencje i seminaria poświęcone wspólnym problemom światowego rynku pracy.  Przedstawiciel kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy weźmie udział w posiedzeniach plenarnych Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbędą się w krajach sprawujących  w 2015 r. prezydencję w Radzie UE, tj. na Łotwie i w Luksemburgu.

W posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

xxx

Druga część posiedzenia ROP odbyła się w Sali Kolumnowej i połączona była uroczystością zakończenia 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy oraz wręczenia nagród i dyplomów jego laureatom. Głównym organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jednym ze współorganizatorów - Państwowa Inspekcja Pracy. Gratulacje laureatom złożył Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy.

 

wwwrop1
 

Na tegoroczną edycję konkursu – pierwszą z podziałem na nowe kategorie - napłynęło 77 zgłoszeń. Nadesłano 31 prac w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w praktyce, 11 w kategorii prace naukowo-badawcze oraz 35 w kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Przyznano 12 nagród, 21 wyróżnień oraz 13 listów gratulacyjnych.