Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Opracowanie: nowych metod oznaczania szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, procedury badania parametrów wybuchowości pyłów nanomateriałów oraz stanowiska badawczego do oceny łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego i drgań mechanicznych – to przykłady nowatorskich rozwiązań przygotowywanych w 2014 r. w ramach III etapu rządowego programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Stan realizacji jego zadań omawiano na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 24 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu powierzono koordynację programu.

 

wwwIMG7648
 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie zespołu koordynacyjnego ds. programu, oceniającego wykonanie poszczególnych jego zadań i projektów, w którym zasiada przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

 

wwwIMG7655
 

Wyniki III etapu programu w roku 2014 , ustanowionego przez Radę Ministrów na lata 2014-2016, zaprezentowała prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB oraz jej zastępcy: dr inż. Daniel Podgórski i dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania. Program składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje badania w zakresie służb państwowych, a więc wspomaganie państwa na rzecz ograniczania strat społecznych i ekonomicznych, tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, druga - badania naukowe i prace rozwojowe. Wykonawcami projektów objętych programem jest 17 placówek naukowych.

W roku ubiegłym realizowano 89 zadań dotyczących służb państwowych oraz 74 projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Uczestnicy obrad wysoko ocenili efekty tych prac.

W posiedzeniu uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztofem Kowalikiem.