Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”

W Warszawie 24 i 25 kwietnia br. obradował VIII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”. Gościem delegatów była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 

wwwIMG7750
 

Zwracając się do uczestników kongresu, szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła, że „Budowlani” są organizacją związkową prawdziwego dialogu społecznego zarówno na poziomie przedsiębiorstw, regionów jak i kraju. PIP ma silne wsparcie ze strony związku w swoich działaniach na rzecz zapewnienia praworządności w stosunkach pracy i eliminowania zagrożeń zawodowych. Iwona Hickiewicz życzyła delegatom, aby podjęte przez nich uchwały były inspiracją i motywacją do owocnej pracy związkowej przez następne 5 lat.

 

wwwIMG7745
 

Kongres wybrał nowe władze związku i przyjął jego program działania na lata 2015-2020. Przewodniczącym „Budowlanych” został ponownie Zbigniew Janowski. Delegaci przyjęli także pakiet rezolucji i stanowisk m.in. w sprawie: przyszłości dialogu społecznego, barier rozwoju budownictwa, polityki mieszkaniowej państwa i przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej, kluczowych problemów rynku pracy w przemyśle drzewnym i meblarskim, dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

 

wwwIMG7747
 

Związek Zawodowy „Budowlani" jest największą polską organizacją zawodową pracowników sektora budowlanego, przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu drzewnego, meblarskiego, leśnego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Chlubi się blisko 125 letnią tradycją. Działa na rzecz tworzenia układów zbiorowych pracy na różnych szczeblach, realizacji porozumień i umów społecznych oraz obrony osiągniętych uprawnień. Podejmuje inicjatywy służące doskonaleniu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej.