• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2015 Artykuł archiwalny

Narada ze Strażą Graniczną

Ocena współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców była tematem dorocznej narady szkoleniowej, która odbyła się w dniach 21-24 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu. Omówiono efekty wspólnych działań, wynikające z nich doświadczenia i wnioski.

 

www1349
 

- Liczba pracujących w Polsce cudzoziemców rośnie i niewątpliwie będzie się zwiększać, ważne jest jednak by zasady ich zatrudniania były przejrzyste, przepisy prawa przestrzegane i szanowane, a inspektorzy pracy i funkcjonariusze straży granicznej mieli możliwość prowadzenia skutecznych kontroli – powiedział Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy.

 

www1345a
 

W 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 84 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o cudzoziemcach wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W 36 przypadkach przeprowadzono działania kontrolne na wniosek Straży Granicznej. Inspekcja skierowała do SG 208 powiadomień o przypadkach nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, ujawnionych przez inspektorów pracy.

 

www1364
 

- Nasza współpraca opiera się głównie na wymianie doświadczeń wynikających z kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców – podkreślił płk SG Andrzej Jakubaszek, dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. - Rok 2014 i, jak wykazują już tegoroczne statystyki, również rok 2015 to lata skokowego wzrostu liczby obywateli Ukrainy, którzy podejmują u nas pracę. Coraz więcej obywateli Ukrainy zainteresowanych jest pobytem stałym w naszym kraju, o czym świadczy rosnąca liczba wydawanych zezwoleń na pracę i wiz pobytowych. To oznacza coraz większe dla nas wyzwania, którym musimy sprostać.

Terenowi koordynatorzy Straży Granicznej i okręgowych inspektoratów pracy omówili specyfikę współpracy na szczeblu lokalnym, zaprezentowali wyniki przykładowych kontroli, wskazali na problemy wynikające z dotychczasowej praktyki, wspólnie szukając rozwiązań.

Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy przedstawił wyniki kontroli PIP w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w 2014 r.

Wyniki działań Straży Granicznej w zakresie realizacji kontroli oraz informację o skali i rodzajach wiz wydawanych przez polskie urzędy konsularne w 2014 r. omówił ppłk SG Paweł Karpiński, naczelnik Wydziału Organizacji Dobrowolnych Powrotów i Postępowań Dublińskich Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG.

Mjr SG Joanna Nowak, ekspert Wydziału Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu do Spraw Cudzoziemców KG SG zapoznała uczestników narady z efektami działań organów Straży Granicznej, podejmowanych w 2014 r. w stosunku do cudzoziemców, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W spotkaniu uczestniczyli także Jarosław Cichoń, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP i Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.