Uroczysta konferencja upamiętniająca ofiary wypadków

Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Sesja połączona była z konferencją poświęconą przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

www3
 

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka przypomniała, że co roku na świecie dochodzi do 270 mln wypadków przy pracy, z czego 350 tys. jest śmiertelnych. W Polsce w takich wypadkach ginie rocznie ok. 300 osób, a 600 zostaje inwalidami. Ponieważ symbolem Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych jest paląca się świeca wicemarszałek Sejmu zaprosiła przewodniczącą Rady Ochrony Pracy poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką do wspólnego zapalenia takiej świecy. Wyraziła przy tym nadzieję, że ofiara osób, które zginęły w wypadkach, pozwoli w przyszłości uniknąć wielu takich tragicznych zdarzeń i będzie dla wszystkich nauką, iż życie i zdrowie ludzkie są najwyższymi wartościami.

 

www4
 

W okolicznościowym wystąpieniu Izabela Katarzyna Mrzygłocka podkreśliła, że data 28 kwietnia każdego roku przypomina o konieczności szczególnej dbałości o bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy. Uświadamia po raz kolejny, że lekceważenie zagrożeń, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tolerowanie przez nadzór techniczny zachowań zwiększających ryzyko wypadku, brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych, niewyposażenie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej prowadzi do ludzkich tragedii.

 

www5
 

Przewodnicząca ROP za ciągle aktualną uznała potrzebę określenia przyczyn niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pracy i wskazania odpowiednich środków zaradczych. Realizacja tego zadania wymaga partnerskiego udziału i współpracy wszystkich służb, organizacji i instytucji, działających w sferze ochrony pracy oraz zaangażowania się w ten proces polityków, organów władzy, pracodawców i pracowników.

 

www6
 

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zaakcentowała, że dążenie do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych, zwalczanie niebezpiecznych środowisk pracy i zapobieganie naruszeniom ochrony zdrowia pracowników jest stałym priorytetem Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku ubiegłorocznych działań kontrolnych inspektorzy pracy wyeliminowali bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ponad 70 tysięcy zatrudnionych. To wyraz ogromnego ich zaangażowania w naprawianie środowiska pracy, ale też dowód, jak poważnym wyzwaniem pozostaje dla wielu przedsiębiorców dbałość o zdrowie i życie zatrudnionych.

Szefowa PIP zwróciła także uwagę na rolę inspekcji pracy w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy poprzez upowszechnianie obowiązujących regulacji prawnych, podejmowanie działań promujących pozytywne zachowania w środowisku zawodowym, w tym postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpracowników.

- Nie ustajemy w poszukiwaniach konkretnych i realnych rozwiązań mających na celu usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym świadczą zarówno efekty ubiegłorocznej działalności naszej inspekcji jak i tegoroczne kontrole oraz zaplanowany na ten rok bogaty program działań prewencyjnych i edukacyjnych – stwierdziła Iwona Hickiewicz.

 

www2

W części merytorycznej spotkania zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając przedstawił doświadczenia kontrolno-nadzorcze PIP w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy.

 

wwwinsp.zajac
 

Zwrócił uwagę, że analiza danych statystycznych o wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy wskazuje na niski stan przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy w wielu zakładach przemysłowych, budowlanych, transportowych i górniczych, które od lat charakteryzują się występowaniem licznych zagrożeń wypadkowych. Wciąż wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości dominują: niewłaściwe przygotowanie pracowników do pracy, nieprawidłowe przygotowanie stanowisk i procesów pracy, brak lub niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń technicznych, tolerowanie odstępstw od zasad i wymagań przepisów.

Corocznie zwiększa się liczba badanych wypadków, którym ulegają osoby niebędące pracownikami. W 2014 osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (objęte ubezpieczeniem wypadkowym) stanowiły już 15,4 % ogółu poszkodowanych.

Zastępca głównego inspektora pracy stwierdził, że do utrzymania obserwowanej od kilku lat tendencji zmniejszania liczby wypadków przy pracy, w szczególności w dziedzinach, charakteryzujących się trudnymi do szybkiego i trwałego wyeliminowania  zagrożeń, niezbędne jest sukcesywne wdrażanie wszystkich dostępnych środków służących zmianie ludzkiej świadomości. Potrzebne jest bowiem zwiększenie rzeczywistego zaangażowania pracodawców w sprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz uruchomienie motywacji pracowników do udziału w rzetelnie przeprowadzanej i aktualizowanej ocenie ryzyka związanego z pracą.

Uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy w przyjętym apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie wsparcia dla wszelkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz  podjęcie zdecydowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu warunków pracy.