• RSS
  • Wersja tekstowa
13.05.2015 Artykuł archiwalny

Podpisanie porozumienia ze Strażą Graniczną

Nowe porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej podpisali 12 maja 2015 r. w Warszawie główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw dotyczących zapobiegania i zwalczania powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom oraz nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

wwwIMG7906
 

Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna są uprawnione do przeprowadzania kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Współpracowały dotychczas w tym zakresie w oparciu o porozumienie z 2008 r. zawarte pomiędzy szefami obu urzędów. Rozwój współdziałania i zmiany w przepisach spowodowały potrzebę uaktualnienia tego dokumentu.

Zgodnie z nową umową, współpraca urzędów ma być realizowana poprzez wzajemne przekazywanie informacji o naruszeniu przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmowanie przez inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej wspólnych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o cudzoziemcach oraz wymianę doświadczeń i doskonalenie metod kontroli.

Główny Inspektorat Pracy i Komenda Główna Straży Granicznej będą współdziałać przy określaniu – na podstawie oceny ryzyka – sektorów działalności, w których koncentruje się zatrudnienie nielegalnie przebywających w Polsce obywateli państw trzecich.

Strony porozumienia zobowiązują się także do podejmowania wspólnych przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w celu poprawy stanu przestrzegania prawa oraz do wymiany doświadczeń w zakresie trybu postępowania z identyfikowanymi w toku kontroli ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej.

Będą ponadto współdziałać przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników PIP i funkcjonariuszy SG, organizowaniu stosownych kursów i szkoleń.

Porozumienie przewiduje organizowanie nie rzadziej niż raz w roku wspólnych narad w celu oceny realizowanej współpracy.

 

wwwIMG7911do-podmiany
 

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej. Szefom obu urzędów towarzyszyli bliscy współpracownicy, w tym zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. SG Andrzej Pilaszkiewicz.