• RSS
  • Wersja tekstowa
14.05.2015 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli informacje inspekcji pracy

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja 2015 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła informacje Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące wybranych zagadnień z działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej. W obradach wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 

wwwIMG7935
 

O wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć poinformował posłów Leszek Zając. Powiedział, że w roku ubiegłym inspektorzy pracy skontrolowali 193 zakłady przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej średnich napięć. W 84 spośród nich stwierdzili nieopracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, a w 75 zakładach opracowane instrukcje nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

W konsekwencji pociągało to za sobą kolejne powtarzalne nieprawidłowości, dotyczące braku lub niewłaściwych wykazów prac szczególnie niebezpiecznych, poleceń pisemnych na wykonywanie tych prac i świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Najczęściej występującą nieprawidłowością w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych było nieopracowanie instrukcji eksploatacji (stwierdzono to w 62 zakładach) lub opracowanie ich w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu (dotyczyło 102 zakładów). Było to niezwykle istotne uchybienie, ponieważ instrukcje te powinny opisywać wszystkie czynności związane z uruchamianiem, obsługą, zatrzymaniem, naprawą i konserwacją urządzeń elektroenergetycznych.

Ujawniono także wiele przypadków rażących zaniedbań w zakresie stosowanego sprzętu elektroizolacyjnego oraz sprzętu do uziemiania.

W związku z naruszeniami przepisów inspektorzy pracy wydali ponad 2 tys. decyzji, z których 356 nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 23 dotyczyły wstrzymania eksploatacji maszyn, 12 skierowania pracowników do innych prac a 5 nakazywało wstrzymanie prac. Na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożono mandaty karne.

Główny Inspektor Pracy wystąpił do ministra gospodarki z wnioskiem o rozważenie możliwości znowelizowania rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących prawidłowej organizacji pracy oraz prowadzenia właściwej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, służących poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach bezpośrednio przyłączonych do sieci dystrybucji energii elektrycznej średnich napięć.

Po dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki posłowie upoważnili prezydium komisji do przygotowania projektu dezyderatu do ministra gospodarki w sprawach zasygnalizowanych we wniosku głównego inspektora pracy.

 

wwwIMG7932
 

Komisja przyjęła również informację PIP dotyczącą edukacji dla bezpieczeństwa pracy w działaniach prewencyjnych urzędu. Przedstawił ją wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jakub Chojnicki. Omówił kampanie społeczne, programy prewencyjne i przedsięwzięcia wydawnicze realizowane w roku ubiegłym przez inspekcję pracy. Posłowie z uznaniem wypowiadali się o działalności prewencyjnej PIP.

Obradom komisji przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak. W posiedzeniu uczestniczyli także: dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik i nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach Jacek Czech.