• RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2015 Artykuł archiwalny

Posłowie zaakceptowali ubiegłoroczne działania inspekcji

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 25 września 2015 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Hofman i Leszek Zając.

 

wwwKMB4079
 

Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania zaplanowane przez PIP na rok 2014, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowane. Przyniosło to wymierne efekty.

Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły bowiem do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 71 tys. pracowników. 7,5 tys. osób, będących stronami umów cywilnoprawnych oraz 1,4 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. Blisko 11 tys. pracowników różnych branż mogło wykorzystać zaległe urlopy wypoczynkowe.

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych: poleceń, wniosków w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano dla ok. 83 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 105,5 mln zł. Inspektorzy pracy wyegzekwowali także znaczące należności na rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie społeczne.

 

www128A5480
 

Rażące naruszenia przepisów bhp stwierdzone przez inspektorów pracy podczas dwóch kolejnych kontroli stanowiły podstawę skierowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 170 wniosków o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100% na kolejny rok składkowy. W ramach powszechnie dostępnego i bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzonego przez wszystkie jednostki Państwowej Inspekcji Pracy na terenie całego kraju eksperci PIP udzielili ok. 1,2 mln porad prawnych.

Szefowa PIP zwróciła uwagę, że przyczyną wielu poważnych nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów pracy, szczególnie w zakresie sposobu zatrudnienia i czasu pracy, jest brak przepisów adekwatnych do dzisiejszych realiów rynkowych. Liczący już 40 lat Kodeks pracy mimo kilkudziesięciu nowelizacji staje się coraz bardziej niespójny i niejasny, co znacznie utrudnia jego przestrzeganie. Istnieje więc pilna potrzeba opracowania nowych mechanizmów prawnych, dostosowanych do dzisiejszych potrzeb i wyzwań rynku pracy.

Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania głównego inspektora pracy przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podkreśliła, że Rada z satysfakcją odnotowała wymierne dla społeczeństwa korzyści osiągnięte w wyniku ubiegłorocznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Omówiła sformułowane przez ROP zalecenia, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju.

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie sprawozdania rekomendował Sejmowi poseł Michał Stuligrosz, stwierdzając, że jest to obszerny i bardzo dobrze opracowany dokument. Podobnie jak główny inspektor pracy poseł sprawozdawca zaakcentował, że uchwalony w 1974 r. Kodeks pracy nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Był nowelizowany blisko 90 razy, jest zawiły, trudny do stosowania. Kłopoty z interpretacją jego przepisów są dziś jedną z przyczyn powstawania nieprawidłowości w stosunkach pracy.

 

wwwKMB1695
 

W dyskusji przyjęcie sprawozdania poparły również kluby poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali pracownikom PIP za ich codzienną pracę, zwracali uwagę na profesjonalne przygotowanie przedłożonego Izbie dokumentu. Dzielili się także opiniami na temat pracy urzędu w kontekście poprawy jej efektywności.