• RSS
  • Wersja tekstowa
16.12.2015 Artykuł archiwalny

Główny inspektor przedstawił program

Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2016 r. 80 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi 110 tys. podmiotów - pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli. Tak zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018.

 

wwwIMG8792
 

Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, 15 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu. Powiedziała, że PIP będzie wspierać pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, zgodnie ze strategią Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020. W zadaniach kontrolnych priorytetem pozostaje problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadużywania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego. Nadal inspektorzy pracy będą sprawdzać, czy przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych. Działania kontrolne będą uzupełniane różnorodnymi formami edukacji.

 

wwwIMG8796
 

W ramach działań długofalowych na lata 2016-2018 inspektorzy kontrolować będą m.in. prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Ocenią skalę omijania i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego. Planowane są także kontrole i doradztwo w zakresie obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych wzmożonym nadzorem i zarządzania ryzykiem w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy. Prowadzona ma być kampania prewencyjno-kontrolna na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

Wśród zadań bieżących na rok 2016 znalazły się kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. Przewidziane są ponadto specjalistyczne kontrole w zakładach różnych branż, ukierunkowane na ochronę zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN czynników szkodliwych (z uwzględnieniem aspektu czasu pracy takich osób). Ze względu na złożoność problematyki działania te prowadzone będą przez dwuosobowe zespoły inspektorskie, podobnie jak kompleksowe kontrole przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, w zakładach produkcyjnych, które nie były sprawdzane przez PIP w ciągu ostatnich   5 lat.

Omawiając zadania stałe Iwona Hickiewicz zwróciła uwagę na badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i kontrolę stosowania środków zapobiegawczych, sprawdzanie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, a także planowe kontrole (wsparte programami edukacyjnymi) w  sektorach wysokiego ryzyka, w tym w budownictwie, gdzie prowadzone są również tzw. krótkie kontrole skoncentrowane na likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych.

Nadal pod lupą inspekcji będą agencje zatrudnienia oraz sprawdzana będzie legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Stałe zadania PIP uwzględniają również różnorodne działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Jak co roku pracownicy, pracodawcy i inni zainteresowani będą mogli liczyć na bezpłatne poradnictwo prawne i techniczne.

- Program zakłada zwiększenie liczby kontroli, które ze względu na swój cel lub zakres powinny być prowadzone przez dwuosobowe zespoły inspektorskie - w przypadku kompleksowej oceny stanu przestrzegania prawa, kontroli wymagających specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach, kontroli legalności zatrudnienia. Zakłada także zwiększenie zaangażowania inspektorów  pracy w działania prewencyjne – stwierdziła pod koniec wystąpienia szefowa PIP. Podkreśliła, że priorytetem ma być jakość kontroli.

Program działania PIP został dobrze przyjęty przez członków ROP. W dyskusji wskazywano na profesjonalne przygotowanie dokumentu, czytelną formę jego prezentacji, zasadność wyboru priorytetów.

„Oczekiwanie, że jedna instytucja kontrolno-nadzorcza radykalnie zmieni działanie całego polskiego rynku pracy jest naiwne. Potrzebna jest budowa systemu, w którym kultura bezpieczeństwa pracy będzie instrumentem biznesowym, dominującym na rynku. Chodzi o system, w którym sam rynek będzie eliminować łamiących prawo pracy, a PIP i sądy będą tylko ten proces wspierać - stwierdził w dyskusji zastępca przewodniczącego ROP Zbigniew Janowski.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Hofman oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.