Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
11.03.2016 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli program PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 10 marca 2016 r. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. Dokument przedstawił posłom Roman Giedrojć, główny inspektor pracy.

 

wwwIMG9331
 

Poinformował, że wprowadził pewne modyfikacje do programu zaprezentowanego w grudniu ub.r. Radzie Ochrony Pracy przez poprzedniego głównego inspektora pracy.

Generalnie plan działania PIP na najbliższe lata ukierunkowany został na wspieranie pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń, które skutkują wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, zgodnie z unijną strategią w zakresie  bhp na lata 2014-2020. Priorytetem pozostanie problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (zwłaszcza nadużywania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy.

Szczególną pieczą inspekcji pracy objęte zostaną mikro- i małe przedsiębiorstwa, w których poziom znajomości prawa pracy jest niższy niż w dużych zakładach. Zgodnie z decyzją głównego inspektora, pierwsza kontrola w mikroprzedsiębiorstwach, małych oraz średnich zakładach ma być swego rodzaju audytem i instruktażem dla pracodawcy. Inspektor wskaże nieprawidłowości w kontrolowanym zakładzie, dokona ich analizy pod kątem prawnym i technicznym oraz zastosuje odpowiednie środki prawne, tj. decyzje, wystąpienia i polecenia. Pracodawca będzie miał czas na wyeliminowanie uchybień i pewność, że okresowo nie zostaną nałożone sankcje. Wyjątkami są: rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, skutkujące bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia pracowników, kontrole po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażące naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy.

W trosce o osiągnięcie efektów w ograniczaniu patologii na rynku pracy Roman Giedrojć zapowiedział podjęcie działań zmierzających do uproszczenia procedur kontrolnych PIP. Chodzi głównie o zlikwidowanie obowiązku dostarczania upoważnienia do kontroli, co poprawiłoby skuteczność, obniżyło koszty i zaoszczędziło czas inspektorów. Konieczne jest również wprowadzenie przepisów jednoznacznie stanowiących, że inspektor pracy ma prawo bez wcześniejszego powiadamiania przeprowadzić kontrolę o każdej porze dnia i nocy w każdym przedsiębiorstwie.

Bez zmian pozostaje planowana na 2016 rok liczba 80 tys. kontroli i przygotowanie oferty prewencyjno-promocyjnej dla 110 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli.

- Program zakłada prowadzenie kompleksowych kontroli w zakładach różnych branż oraz zwiększenie zaangażowania inspektorów  pracy w działania prewencyjne. Jeśli dodamy do tego realizację nowych zadań powierzonych PIP i nowych zasad pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich zakładach, to być może czasochłonność tych zobowiązań sprawi, że w drugim półroczu br. zaistnieje potrzeba wystąpienia do Rady Ochrony Pracy o zmniejszenie planowanej liczby kontroli – powiedział Roman Giedrojć.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy podkreślił, że priorytetem ma być jakość kontroli, czyli konkretne efekty osiągnięte w sprawdzanych zakładach: poprawa warunków pracy i respektowania uprawnień pracowniczych.

- Cieszę się, że główny inspektor pracy stawia na skuteczność inspekcji. To ważny aspekt działalności organów nadzoru i kontroli, ale też jest to szczególnie ważne dla pracowników. Przyjęcie skuteczności za jeden z priorytetów niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia nieprawidłowości w procesie pracy – stwierdziła poseł Bożena Borys-Szopa. Posłanka wyraziła nadzieję, że instruktażowy charakter pierwszej kontroli w niedużych firmach pozytywnie wpłynie na zmianę wizerunku inspekcji pracy wśród przedsiębiorców, przekonując ich do postrzegania jej jako pomocnego partnera.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Tadeusz Dziuba, wzięli udział: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając oraz dyrektorzy departamentów GIP.