• RSS
  • Wersja tekstowa
08.11.2016 Artykuł archiwalny

Główny inspektor pracy na Podbeskidziu

Na zaproszenie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 5 listopada 2016 r. główny inspektor pracy Roman Giedrojć wziął udział w uroczystej gali w Bielsku-Białej z okazji XXV-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

 

wwwDSC0171
 

W ramach obchodów otwarto nową siedzibę izby oraz poświęcono jej sztandar. W wystąpieniu podczas gali w Teatrze Polskim Roman Giedrojć podkreślił znaczenie przestrzegania przepisów prawa i bezpieczeństwa w pracy pielęgniarek i położnych.

 

wwwDSC0241
 

7 listopada Roman Giedrojć spotkał się na zaproszenie prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z przewodniczącymi komisji zakładowych związku na Podbeskidziu. W spotkaniu uczestniczyli: poseł Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach Lesław Mandrak oraz p.o. kierownika bielskiego oddziału OIP Katowice Karol Pietrasina.

 

wwwDSC0043
 

Omówiono m.in. ostatnie zmiany w przepisach prawa pracy. Uczestnicy spotkania podkreślili wagę współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi. Związkowcy pytali głównego inspektora pracy o kontrolę zagadnień prawnej ochrony pracy, zwłaszcza dotyczących przekształcania umów o pracę w umowy cywilnoprawne, nieprawidłowości w zakresie czasu pracy i wynagradzania pracowników.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że istnieje potrzeba zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy zwłaszcza w zakresie nakładania kar.

Roman Giedrojć spotkał się również z pracownikami bielskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

 

wwwPodziekowanie