• RSS
  • Wersja tekstowa
26.01.2017 Artykuł archiwalny

Na komisji o działaniach prewencyjnych

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą oceny skuteczności działań prewencyjnych skierowanych do pracodawców, prowadzonych przez PIP w latach 2013-2015.

 

wwwIMG1013
 

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć poinformował posłów, że wśród programów prewencyjnych, prowadzonych przez PIP w ciągu ostatnich lat, cztery skierowano do pracodawców prowadzących mikro i małe przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu branż wysokiego ryzyka zawodowego. Były to: Zdobądź Dyplom PIP (dla mikro przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników), Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa (dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób), program prewencyjny dla zakładów budowlanych - Budowa. STOP wypadkom! (dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób) oraz program prewencyjny dla zakładów usług leśnych, wykonujących prace z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna na rzecz Lasów Państwowych.

Pozostałe programy zakładały możliwość udziału wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości zatrudnienia czy skali zagrożeń. Dotyczyły minimalnych wymagań bhp przy użytkowaniu maszyn oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu oraz innym czynnikom psychospołecznym.

W opinii szefa PIP, najbardziej obiektywną i najpewniejszą metodą oceny skuteczności działań prewencyjnych są kontrole audytowe, które stanowią ostatni etap realizowanych programów. Są one również okazją, by się upewnić, że samokontrola ze strony pracodawcy została przeprowadzona poprawnie, a pracownicy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy.

W latach 2013-2015 do trzech pierwszych programów prewencyjnych przystąpiło 4591 pracodawców, a 2579 spośród nich ukończyło je, przechodząc pozytywnie kontrolę audytową. W minionym roku kontrole sprawdzające przeprowadzono w 1460 zakładach pracy, co oznacza, że 75 proc. uczestników programów poddało się weryfikacji w zakresie dostosowania zakładów do obowiązujących przepisów. Większość kontrolowanych podmiotów została oceniona pozytywnie.

- Prowadzenie programów prewencyjnych jest istotne i potrzebne ze względu na ich komplementarną funkcję w stosunku do rutynowej działalności kontrolnej, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Właściwy dobór tematyki programów i adresatów działań prewencyjnych wpływa wyraźnie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy wśród ich uczestników i, co więcej, poprawa ta jest trwała – stwierdził Roman Giedrojć.

Metodykę i efekty działań prewencyjnych PIP skierowanych do pracodawców w ostatnich latach szczegółowo omówił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Zbigniew Kowalczyk.

W dyskusji poseł Bożena Borys-Szopa zwróciła uwagę na konieczność zachowania odpowiednich proporcji między działalnością prewencyjną a nadzorczo-kontrolną. Podkreśliła, że inspekcja pracy, zgodnie z ustawowym uregulowaniem, jest przede wszystkim organem nadzoru i kontroli i nie powinna zastępować działań różnego rodzaju firm szkoleniowych, marketingowych, doradczych. Pomoc pracodawcom jest potrzebna pod warunkiem nietracenia z pola widzenia podstawowych obowiązków urzędu.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zapoznała się także z przedstawionym wcześniej Radzie Ochrony Pracy programem działania PIP na rok 2017. Najważniejsze zadania stające przed urzędem przybliżył posłom główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Wojciech Szarama, wzięli udział dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.