• RSS
  • Wersja tekstowa
08.02.2017 Artykuł archiwalny

Pozytywna ocena programu inspekcji pracy

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane.

 

wwwIMG10691
 

Stanowisko zawiera również wysoką ocenę działalności prewencyjno-promocyjnej PIP. Jednocześnie zwraca się w nim uwagę na potrzebę zapewnienia inspekcji pracy skuteczniejszego działania. Chodzi głównie o uproszczenie procedury rozpoczynania kontroli na podstawie legitymacji służbowej bez dodatkowych upoważnień. Ważne jest także ujednolicenie przepisów w sposób wykluczający różne ich interpretacje. Przykładem takich niespójnych przepisów są trzy rozporządzenia regulujące zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych.

W dokumencie jest też mowa o poparciu przez ROP propozycji inspekcji pracy wprowadzenia obowiązku zgłaszania do PIP wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy niezależnie od podstawy jej świadczenia. Zdaniem Rady Ochrony Pracy, inspekcja wymaga również wzmocnienia kadrowego i finansowego oraz zagwarantowania wsparcia innych służb w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.

 

wwwIMG10412
 

W trakcie posiedzenia rada pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka Sejmu dotyczący odwołania Zbigniewa Ryfki ze stanowiska zastępcy głównego inspektora pracy w związku ze złożoną rezygnacją. Negatywnie zaopiniowała natomiast wniosek marszałka dotyczący powołania na to stanowisko Dariusza Mińkowskiego. Z negatywną opinią ROP spotkały się także wnioski głównego inspektora pracy dotyczące odwołania z zajmowanych stanowisk okręgowych inspektorów pracy w Bydgoszczy i Szczecinie.

Członkowie Rady Ochrony Pracy omawiali ponadto problematykę chorób zawodowych i związanych z pracą w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Medycyny Pracy.

W obradach uczestniczył główny inspektor pracy Roman Giedrojć z grupą współpracowników.