• RSS
  • Wersja tekstowa
27.02.2017 Artykuł archiwalny

Posłowie zaakceptowali działania inspekcji

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 24 lutego 2017 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawił szef Państwowej Inspekcji Pracy Roman Giedrojć. W posiedzeniu wzięli udział: zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

wwwKMB50462
 

Roman Giedrojć poinformował Izbę, że w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 88,3 tys. kontroli u ponad 71 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Duża ich część była następstwem blisko 44 tys. skarg, jakie skierowano do terenowych jednostek inspekcji pracy. Większość z nich okazała się zasadna.

Działania kontrolne ujawniły ok. 87 tys. wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Większość dotyczyła przygotowania do pracy, wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy oraz czasu pracy.

Szef PIP podkreślił, że zarówno skala wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, jak też liczba skarg pracowniczych wskazują, że rok 2015 nie przyniósł przełomu ani w zakresie poprawy stanu prawnej ochrony pracy, ani w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Nadal szczególnie niepokojącym zjawiskiem było niewypłacanie należnych wynagrodzeń za pracę. Inspektorzy pracy wydali ponad 7 tys. decyzji nakazujących natychmiastową wypłatę wynagrodzenia lub innych świadczeń ze stosunku pracy. Ponad 100 tysięcy pracowników odzyskało niewypłacone im należności na kwotę ponad 207 milionów złotych.

Wysoka skala naruszeń prawa wystąpiła także w zakresie nieuzasadnionego, bezprawnego zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W wyniku wszystkich kontroli przeprowadzonych w 2015 r. proceder taki stwierdzono u ponad 2 tys. pracodawców i przedsiębiorców w odniesieniu do 12 tys. osób świadczących pracę. Dla 8,3 tys. z nich inspektorzy pracy wyegzekwowali umowy o pracę.

Inspektorzy PIP zweryfikowali w roku sprawozdawczym legalność zatrudnienia ok. 150 tys. obywateli polskich. Nieprawidłowości, polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę oraz niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, dotyczyły ponad 20 tys. pracobiorców. Większość z nich świadczyła pracę w handlu i usługach oraz w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie.

Ponadto przeprowadzono blisko  3 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Naruszenia prawa stwierdzono podczas co trzeciej kontroli.

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy ujawnili również liczne naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli stanu bezpieczeństwa pracy inspektorzy PIP wydali ponad 300 tys. decyzji, w tym 7,6 tys. nakazujących natychmiastowe ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia wstrzymanie prac, a także ponad 9 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie eksploatacji maszyn. Ogółem w roku 2015 wyeliminowali bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 71 tysięcy pracowników i innych osób świadczących pracę.

 

wwwKMB4788
 

Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania głównego inspektora pracy przedstawił jej przewodniczący poseł Janusz Śniadek. Stwierdził, że działania inspekcji pracy w roku sprawozdawczym były prowadzone zgodnie z przyjętym wcześniej programem, który uzyskał akceptację Rady Ochrony Pracy oraz sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Omówił sformułowane przez ROP zalecenia, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju.

 

wwwKMB4903
 

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie sprawozdania rekomendowała Sejmowi poseł Ewa Kozanecka. Jak podkreśliła, wypełnianie przez Państwową Inspekcję Pracy misji polegającej na skutecznym egzekwowaniu przepisów prawa pracy, w tym także bhp, oznacza instytucjonalne weto dla łamania prawa, a tym samym przywraca porządek prawny w stosunkach pracy. Wskazała, że z uwagi na kolejne nowe zadania i obowiązki inspekcji pracy niezbędne jest zwiększenie środków finansowych wspierających jej działalność oraz rozszerzenie uprawnień PIP.

 

wwwKMB50101
 

W dyskusji przyjęcie sprawozdania poparły wszystkie kluby poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali inspektorom pracy za ich codzienny trud, dzielili się także opiniami na temat pracy urzędu w kontekście poprawy jej efektywności.

Fot. Krzysztof Białoskórski